آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آزمودن فرضیه ها در نرم افزار stata .
.
 

قبل از مطالعه این قسمت مطالعه مطالب زیر مفید است.

 • آزمون فرضیه برای مساوی بودن واریانس دو جامعه نرمال

 • برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال در نرم افزار stata داده های زیر را در نظر می گیریم.
   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال  در نرم افزار stata

  ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار stata کنیم برای این امر دو روش وجود دارد می توانیم مشاهدات مربوط به هر جامعه را در یک ستون وارد کنیم و نام دو متغیر را برای آنها در نظر بگیریم که ما برای نام گذاری از new و old استفاده کرده ایم همچنین می توانیم تمام داده ها را در یک ستون وارد کنیم milk و یک ستون فاکتور یا گروه برای مشخص کردن جامعه ای که داده ها به آن تعلق دارد تعریف کنیم و از کدهای دلخواه برای توصیف جامعه مورد نظر استفاده کنیم که ما از 1 برای new و از 2 برای old استفاده کرده ایم.
   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال  در نرم افزار stata

  برای به دست آوردن آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  statistics 
  summaries, tables, and tests
  classical test of hypotheses
  variance comparison test

  آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال  در نرم افزار stata

  در کادر گفتگوی sdtest variance comparison tests شکل زیر در قسمت variance comparison tests
  اگر گزینه two samples using groups را انتخاب کنیم در قسمت varible name نام متغیر milk و در قسمت group varible name متغیر group را وارد و در قسمت confidence level می توانیم سطح اطمینان را بین 1 تا 99 مشخص کنیم و برروی ok کلیک می کنیم.

  آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال  در نرم افزار stata

  اگر گزینه two samples using varibles را انتخاب کنیم در قسمت first varible متغیر new و در قسمت second varible متغیر old را وارد و در قسمت confidence level می توانیم سطح اطمینان را بین 1 تا 99 مشخص کنیم و برروی ok کلیک می کنیم.

  آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال  در نرم افزار stata

  اگر ترتیب وارد کردن متغیرها را عوض کنیم جه اتفاقی می افتد (حتما امتحان کنید) آیا نتایج نهایی تغیر می کند؟
  با کلیک بر ok نیایج به صورت زیر به دست می آید.
   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال  در نرم افزار stata

   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال  در نرم افزار stata

  در قسمت اول خروجی؛ آمار توصیفی مربوط به دو جامعه ارائه می شود
   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون برابری واریانس (همسانی واریانس) دو جامعه نرمال  در نرم افزار stata

  با توجه به نتایج ارائه شده مقدار آماره f برابر 0.8375 و احتمال معنی داری 0.7621 بدست آمده است بنابراین نمی توانیم فرض برابری واریانس دو جامعه را رد کنیم.

  بنابراین با توجه به اطلاعات فوق واریانس دو جامعه برابر است.
  آیا نتایجی که در بالا گرفتیم درست و قابل اعتماد است یا نیاز داریم که بعضی از ویژگی ها و فرضیات را در مورد داده ها بررسی کنیم تا بتوانیم به نتایج فوق اعتماد کنیم؟

  مانند اغلب آزمون های کلاسیک آماری در اینجا نیز لازم است نمونه های تصادفی از جوامع نرمال باشد یا حجم نمونه ها به قدر کافی بزرگ باشد که بتوانیم به قضیه حد مرکزی تکیه کنیم و توزیع میانگین نمونه ها را نرمال در نظر بگیریم. بنابراین برای اینکه بتوانیم از آزمون فوق استفاده کنیم لازم است آزمون نرمال بودن جوامع را انجام دهیم. اگر فرض نرمال بودن مشکوک به نظر برسد و حجم نمونه کوچک باشد بایستی تبدیل کردن مقادیر داده ها را در نظر بگیریم تا توزیع را بیشتر نرمال کند .
  اگر این عمل موفق نبود می توانیم از آزمون آماری دیگری استفاده کنیم که به فرض نرمال بودن جامعه نیازی ندارد.

  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir