آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آزمودن فرضیه ها در نرم افزار stata .
.
 

در جدول تحلیل واریانس یک نسبت F معنی دار تنها به ما می گوید که ظاهرا غیر محتمل است که تمام میانگین های جامعه با هم برابر باشند ولی این نسبت به ما نمی گوید که کدام گروه ها با بقیه متفاوت هستند.
معمولا هنگامی که برابری تمام میانگین ها را رد کردیم تمایل داریم دقیقا مشخص کنیم اختلاف ها از کجا است. برای این کار باید از روند های مقایسه چند گانه (multiple comparison) استفاده می کنیم.
روندهای مقایسه چند گانه متعددی در دسترس هستند. یکی از آنها روند سیداک (sidak procedure) است.

برای آشنایی بهتر با روند مقایسه چندگانه سیداک (sidak) در نرم افزار stata مثال ارائه شده در تحلیل واریانس یک طرفه را در نظر می گیریم.
همانگونه که در مقاله تحلیل واریانس یک طرفه مشاهده شد میانگین های گروه ها در جامعه یکسان نمی باشد و حداقل یکی از گرو ه ها با بقیه فرق می کند حال به روش سیداک (sidak) قصد داریم بررسی کنیم چه گروه های با یکدیگر تفاوت دارند.
برای به دست آوردن روند مقایسه چندگانه سیداک (sidak) از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

linear model and related 
Anova/manova
one-way anova

  آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش سیداک (sidak) در stata

در کادر گفتگوی one-way analysis of variance متغیر x را در قسمت responce variable و متغیر factor را در قسمت factor variable وارد می کنیم. و در قسمت multiple comparison tests گزینه sidak را فعال و بر کلید ok کلیک می کنیم
   آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش سیداک (sidak) در stata

نتایج زیر به دست می آید.
  آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش سیداک (sidak) در stata

با توجه به نتایج به دست آمده گروه های زیر در سطح معنی داری 0.05 با هم اختلاف دارند
گروه های
1و 3
1 و 4
2 و 4
3 و 5
4و 5
با هم اختلاف دارند.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir