آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار stata .
.
 

برای آشنایی بهتر با روند انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata داده های زیر را در نظر می گیریم.

 آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata
در این قسمت تنها قصد داریم با روند اجرای رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata آشنا شویم و تجزیه و تحلیل و مطالب تحلیلی در مورد داده های واقعی را در مطالب بعدی توضیح می دهیم.
ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار stata کنیم برای این امر دو ستون در نظر می گیریم و نام متغیرهای x و y را برای آن تعریف می کنیم.
 • وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار stata
 • برای وارد کردن داده ها حتما x و y های متناظر باید در یک ردیف قرار بگیرند یعنی به ازای هر x، y آن باید در همان سطر وارد شود. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار stata می کنیم.
   آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata
  برای به دست آوردن رگرسیون خطی ساده از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  statistics > Linear Regression .. > Linear Regression 

   آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata
  در کادر گفتگوی regress Linear Regression در قسمت متغیر وابسته dependent variable متغیر y و در قسمت متغیر مستقل independent variable متغیر x را وارد می کنیم.
   آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata
  با انتخاب کلید ok نتایج زیر به دست می آید.
  همچنین می توانیم در قسمت stata command عبارت regress y x را تایپ کرده و دکمه enter را بزنیم.
   آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata
  با توجه به اینکه ضریب تعین R2 برابر 0.996 است نتیجه می گیریم رابطه ی خطی قوی بین x و y وجود دارد.
   آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata

   آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata
  در جدول فوق نتایج تحلیل واریانس ارائه شده و همانگونه که ملاحظه می شود مقدار آماره F برابر 2747.18 به دست آمده که مقدار خیلی بزرگ است و با توجه به F جدول یا احتمال معنی داری که برابر صفر است نتیجه می گیریم مدل رگرسیونی ارائه شده مدل مناسبی است.
  در جدول زیر برآورد ضرائب مدل رگرسیونی و آزمون معنی داری آنها ارائه شده است و همانگونه که مشاهده می شود مقدار عرض از مبدا 14.187 و مقدار شیب خط رگرسیونی 44.414 به دست آمده و همچنین با توجه به مقدار آماره t و احتمال معنی داری که در هر دو مورد کوچکتر از 0.05 است نتیجه می گیریم که هیچکدام از ضرایب از نظر آماری بی معنی و مساوی صفر نیست و باید در مدل باقی بماند.
   آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata

  دنباله جدول فوق
   آموزش نرم افزار استتا :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار stata
  در جدول فوق نیز برای ضرایب مدل رگرسیونی فاصله اطمینان 0.95 درصد ارائه شده است.
  آیا نتایجی که در بالا گرفتیم درست و قابل اعتماد است یا نیاز داریم که بعضی از ویژگی ها و فرضیات را در مورد داده ها و باقیمانده ها بررسی کنیم تا بتوانیم به نتایج فوق اعتماد کنیم؟
  با توجه به اینکه برای برآورد و به دست آوردن آماره ها و آزمون های آماری فوق بعضی از فرضیات را در مورد داده ها درنظر گرفتیم بنابراین قبل از اعتماد به اعداد و نتایج فوق باید درستی آن فرضیات را آزمون کنیم و اگر آنها برقرار باشد می توانیم نتایج فوق را معتبر بدانیم در غیر این صورت نیاز است با تبدیل داده ها یا موارد دیگر فرضیات اولیه را برقرار ساخته و سپس اقدام به نتیجه گیری نماییم.
  برای مطالعات نظری به مطالب زیر مراجعه کنید.
 • روش حداقل مربعات خطا
 • خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم
 • استنباط در مورد پارامترهای مدل رگرسیونی خطی ساده
 • تحلیل واریانس رگرسیون خطی ساده
 • ضریب تعین چیست؟ و چرا معیاری برای بررسی مناسب بودن رگرسیون می باشد؟
 • چه معیارهای برای بررسی مناسب بودن خط رگرسیونی وجود دارد؟
 • رگرسیون چیست و هدف از برازش خط رگرسیونی چیست؟
 • رابطه ی بین دو متغیر
 • مدل رگرسیونی خط مستقیم
 • نمودار پراکنش چیست؟
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir