آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آزمودن فرضیه ها در نرم افزار stata .
.
 

قبل از مطالعه این قسمت مطالعه مطالب زیر مفید است.

 • آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه

 • برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه در نرم افزار stata مثال زیر را در نظر می گیریم.
  در یک کارخانه لاستیک سازی مدیر کارخانه بر اساس تجارب گذشته می داند که اگر انحراف معیار بزرگتر از 3500 کیلومتر نباشد روند تولید به نحو مناسبی کار می کند برای آزمون؛ او نمونه ای تصادفی از 16 لاستیک تولیدی گرفته است .
   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه  در نرم افزار stata

  فرضیه صفر و فرضیه مقابل را می توان به صورت زیر نوشت
    آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه  در نرم افزار stata

  داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار stata می کنیم.
   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه  در نرم افزار stata

  برای به دست آوردن آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  statistics 
  summaries, tables, and tests
  classical test of hypotheses
  variance comparison test

  آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه  در نرم افزار stata

  در کادر گفتگوی sdtest variance comparison tests شکل زیر در قسمت variance comparison tests گزینه one samples را انتخاب کنیم در قسمت varible نام متغیر مورد نظر var1 و در قسمت hypothesized standard deviation مقدار انحراف معیار مورد آزمون (در این مثال 3500) را وارد و در قسمت confidence level می توانیم سطح اطمینان را بین 1 تا 99 مشخص کنیم و برروی ok کلیک می کنیم.

  آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه  در نرم افزار stata

  با کلیک بر ok نیایج به صورت زیر به دست می آید.
   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه  در نرم افزار stata

   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه  در نرم افزار stata

  در قسمت اول خروجی؛ آمار توصیفی مربوط به دو جامعه ارائه می شود
   آموزش نرم افزار استتا : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه در مورد واریانس جامعه  در نرم افزار stata

  با توجه به نتایج ارائه شده مقدار آماره کی دو برابر 13.0622 و احتمال معنی داری 0.5975 بدست آمده است بنابراین نمی توانیم فرض صفر را رد کنیم. بنابراین دلیلی برای این مسئله که روند تولید درست کار نمی کند وجود ندارد.

  آیا نتایجی که در بالا گرفتیم درست و قابل اعتماد است یا نیاز داریم که بعضی از ویژگی ها و فرضیات را در مورد داده ها بررسی کنیم تا بتوانیم به نتایج فوق اعتماد کنیم؟

  مانند اغلب آزمون های کلاسیک آماری در اینجا نیز لازم است نمونه تصادفی از جامعه نرمال باشد یا حجم نمونه به قدر کافی بزرگ باشد که بتوانیم به قضیه حد مرکزی تکیه کنیم و توزیع میانگین نمونه ها را نرمال در نظر بگیریم. بنابراین برای اینکه بتوانیم از آزمون فوق استفاده کنیم لازم است آزمون نرمال بودن را انجام دهیم. اگر فرض نرمال بودن مشکوک به نظر برسد و حجم نمونه کوچک باشد بایستی تبدیل کردن مقادیر داده ها را در نظر بگیریم تا توزیع را بیشتر نرمال کند .
  اگر این عمل موفق نبود می توانیم از آزمون آماری دیگری استفاده کنیم که به فرض نرمال بودن جامعه نیازی ندارد.

  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir