آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آزمودن فرضیه ها در نرم افزار stata .
.
 

آزمون من ویتنی (Mann-Whitney test) پرکاربرد ترین جایگزین آزمون t با نمونه های مستقل است.
اگر بخواهیم از این آزمون جهت انجام فرضیه صفر برابری میانگین های دو جامعه مستقل استفاده کنیم باید
- سطح توزیع در هر دو گروه یکی باشد. یعنی باید واریانس های جامعه برای دو گروه یکسان باشد.
شکل (نوع) توزیع اهمیتی ندارد ولی باید در هر دو گروه یکسان باشد.
* اگر تنها بخواهیم آزمون کنیم که آیا یک جامعه نسبت به جامعه دیگر دارای مقادیر بزرگتری است در مورد شکل توزیع نیز نباید نگران باشیم.

برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون من ویتنی برای مقایسه دو جامعه مستقل در نرم افزار stata داده های زیر را در نظر می گیریم.
برای مقایسه دو نوع علوفه، یکی یونجه ی خشک و دیگری یونجه تازه، یک آزمون غذایی بر روی 25 گاو شیر ده از یک نژاد اجرا می شود. فرایند مکانیکی تهیه یونجه خشک، محصولی فرعی به صورت مایعی غنی از پروتئین تولید می کند که می توان آن را برای تکمیل غذای حیوانات دیگر به کار برد و لذا صرفه اقتصادی دارد.
به 12 گاو نمونه که به طور تصادفی برگزیده شده اند یونجه خشک و به 13 گاو باقیمانده یونجه تازه داده می شود و متوسط تولید شیر روزانه ی هر گاو در طی سه هفته بر حسب پوند به صورت زیر است.

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در stata

آیا میزان تولید شیر با یونجه تازه و یونجه خشک با هم برابر است.

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار stata کنیم برای این امر تمام داده ها را در یک ستون وارد می کنیم milk و یک ستون فاکتور یا گروه برای مشخص کردن جامعه ای که داده ها به آن تعلق دارد تعریف کنیم و از کدهای دلخواه برای توصیف جامعه مورد نظر استفاده کنیم که ما از 1 برای new و از 2 برای old استفاده کرده ایم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در stata

برای به دست آوردن آزمون من ویتنی برای مقایسه دو جامعه مستقل از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
statistics 
summaries, tables, and tests
Nonparametric test of hypotheses
wilcoxon rank-sum test

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در stata

یا
statistics 
Nonparametric analysis
test of hypotheses
wilcoxon rank-sum test

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در stata

در کادر گفتگوی ranksum - wilcoxon rank-sum test در قسمت variable متغیر milk و در قسمت grouping variable متغیر group را انتخاب می کنیم و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در stata

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در stata

با توجه به احتمال معنی داری 0.3406 نمی توانیم فرض صفر را رد کنیم بنابراین میزان تولید شیر با یونجه تازه و یونجه خشک با هم برابر است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir