آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آزمودن فرضیه ها در نرم افزار stata .
.
 

برای به کار بردن آزمون دو جمله ای؛ جامعه مورد بررسی باید سه ویژگی داشته باشد.
- آزمایش یا مطالعه مورد نظر باید دو نتیجه ممکن داشته باشد مثل موفقیت و شکست، بهبودی و عدم بهبودی، خریدن و نخریدن، ناقص و کامل و ....
- تمام مشاهدات مستقل باشند
- احتمال موفقیت برای تمام اعضا باید برابر باشد

برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار stata مثال زیر را در نظر می گیریم.
در زیر نمونه ی تصادفی 15 تایی از دانشجویان دانشگاه ارائه شده است آیا 0.6 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند.

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در stata

برای انجام آزمون دو جمله ای؛ صفت جامعه که برای ما اهمیت دارد و ادعا و فرض خود را بر آن استوار کرده ایم را موفقیت می نامیم در مثال فوق قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر صفت مورد بررسی و موفقیت است.
در stata حتما کد داده ها باید صفر و یک باشد و از کد یک برای موفقیت ( صفت جامعه که برای ما اهمیت دارد ) استفاده می کنیم.
ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار stata کنیم.
- متغیر y داده های کد گذاری شده که در آن از 0 برای قد بزرگتر از 170 سانتیمتر و از 1 برای قد کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر استفاده شده است.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در stata

برای به دست آوردن آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
statistics 
summaries, tables, and tests
classical test of hypotheses
binomial probability test

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در stata

در کادر گفتگوی bitest - binomial probability test متغیر y را در قسمت binomial variable انتخاب و در قسمت probability of success مقدار مورد آزمون (در این مثال 0.6) را وارد می کنیم. و بر گزینه ok کلیک می کنیم .
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در stata

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در stata

با توجه به نتایج
(1) اگر فرض مقابل را بزرگتر از 0.6 در نظر بگیریم احتمال معنی داری مشاهده 0.609813 بدست می آید و نمی توان فرض صفر را رد کرد.
(2) اگر فرض مقابل را کوچکتر از 0.6 در نظر بگیریم احتمال معنی داری مشاهده 0.596784 بدست می آید و نمی توان فرض صفر را رد کرد.
(3) اگر فرض مقابل را مخالف 0.6 در نظر بگیریم احتمال معنی داری مشاهده 1.0000 بدست می آید و نمی توان فرض صفر را رد کرد.
و بنابراین بر اساس نمونه فوق 0.6 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند.

اگر در مثال فوق فرض آیا 0.3 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند را آزمون کنیم چه نتیجه ای به دست می آید؟
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در stata

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در stata

با توجه به نتایج
(3) اگر فرض مقابل را مخالف 0.3 در نظر بگیریم با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 0.019990 فرض صفر را رد می کنیم و بنابراین بر اساس نمونه فوق نسبت دانشجویان دانشگاه که قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند نمی تواند برابر 0.3 باشد.
(2) اگر فرض مقابل را کوچکتر از 0.3 در نظر بگیریم با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 0.996347 فرض صفر را رد نمی کنیم و بنابراین بر اساس نمونه فوق نسبت دانشجویان دانشگاه که قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند نمی تواند کوچکتر از 0.3 باشد.
(1) اگر فرض مقابل را بزرگتر از 0.3 در نظر بگیریم با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 0.015243 فرض صفر را رد می کنیم و بنابراین بر اساس نمونه فوق نسبت دانشجویان دانشگاه که قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند بزرگتر از 0.3 است

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir