آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آشنایی با محیط stata .
.
 

برای وارد کردن داده ها در نرم افزار stata از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Data > data editor  

  آموزش نرم افزار stata  : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار stata
کادر گفتگوی stata editor باز می شود در این قسمت می توانیم داده های خود را وارد کنیم.
  آموزش نرم افزار stata  : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار stata
برای تعیین یا تغیر نام متغیر بر ستون مورد نظر کلیک می کنیم و در سمت راست و قسمت properties نام و برچسب متغیر را تغیر دهیم.
  آموزش نرم افزار stata  : وارد کردن داده های معمولی در نرم افزار stata

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir