آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آشنایی با محیط stata .
.
 

تبدیل داده ها، یا مقادیر متغیرها را تغیر می دهد یا متغیر جدیدی را ایجاد می کند.
change contents of variable مقادیر داده ها را بر اساس یک عبارت دقیق محاسبه می کند، با این گزینه هر کاری می توانیم انجام دهیم می توانیم مقادیر یک متغیر را در تمام نمونه ها صفر کنیم یا با استفاده از مقادیر سایر متغیرها می توانیم عبارت دقیقی را محاسبه کنیم.
و مقادیر محاسبه شده را در متغیر موجود به جای مقادیر قبلی ثبت کنیم. همچنین می توانیم محاسبات را بر اساس یک عبارت شرطی به صورت انتخابی انجام دهیم.
برای تغیر مقادیر یک متغیر از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

data 
create or change data
change contents of variable

  آموزش نرم افزار استتا : تبدیل داده ها: تغیر مقادیر یک متغیر در نرم افزار  stata

کادر گفتگوی replace - replace contents of existing variable در قسمت variable نام متغیری که قصد تغیر آنرا داریم انتخاب می کنیم و در قسمت new contents (value or experssion) عبارت یا عددی که قصد داریم متغیر جدید را بر اساس آن تعریف کنیم می نویسیم همچنین اگر عبارت ما نیاز به توابع و عملگرهای ریاضی داشته باشد می توانیم بر گزینه create کلیک کنیم.

  آموزش نرم افزار استتا : تبدیل داده ها: تغیر مقادیر یک متغیر در نرم افزار  stata

کادر گفتگوی experssion builder باز می شود که می توانیم با استفاده از عملگر ها و توابع موجود متغیر خود را تعریف نماییم و و در پایان بر ok کلیک می کنیم
  آموزش نرم افزار استتا : تبدیل داده ها: تغیر مقادیر یک متغیر در نرم افزار  stata

در قسمت change contents of variable کارهای مختلفی می توان انجام داد می توان نمرات استاندارد یک متغیر را محاسبه کرد، می توان از یک متغیر لگاریتم گرفت، تابع توزیع تجمعی را محاسبه کرد یا حتی محاسبات خیلی پیچیده انجام داد.
نکته: پس از انتخاب ok مقادیر جدید جایگزین مقادیر قبلی می شود و مقادیر قبلی به کلی از بین می رود و اگر صفحه داده ها را ذخیره کنیم دیگر مقادیر قبلی را نخواهیم داشت بنابراین اگر قصد داریم که از مقادیر قبلی مجددا استفاده کنیم بهتر است به جای قسمت تغیر مقادیر یک متغیر از قسمت محاسبه متغیرها در stata استفاده کنیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir