آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آشنایی با محیط stata .
.
 

تبدیل داده ها، یا مقادیر متغیرها را تغیر می دهد یا متغیر جدیدی را ایجاد می کند.
create new variable مقادیر داده ها را بر اساس یک عبارت دقیق محاسبه می کند، با این گزینه هر کاری می توانیم انجام دهیم می توانیم مقادیر یک متغیر را در تمام نمونه ها صفر کنیم یا با استفاده از مقادیر سایر متغیرها می توانیم عبارت دقیقی را محاسبه کنیم.
می توانیم مقادیر محاسبه شده را در یک متغیر جدید ثبت کنیم. همچنین می توانیم محاسبات را بر اساس یک عبارت شرطی به صورت انتخابی انجام دهیم.
برای محاسبه متغیر جدید از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

data  
create or change data
create new variable

  آموزش نرم افزار استتا : تبدیل داده ها: محاسبه متغیرها در نرم افزار  stata

کادر گفتگوی generate create a new variable در قسمت variable name نام متغیر جدید را می نویسیم و در قسمت specify a value or an experssion عبارت یا عددی که قصد داریم متغیر جدید را بر اساس آن تعریف کنیم می نویسیم همچنین اگر عبارت ما نیاز به توابع و عملگرهای ریاضی داشته باشد می توانیم بر گزینه create کلیک کنیم.

  آموزش نرم افزار استتا : تبدیل داده ها: محاسبه متغیرها در نرم افزار  stata

کادر گفتگوی experssion builder باز می شود که می توانیم با استفاده از عملگر ها و توابع موجود متغیر خود را تعریف نماییم و و در پایان بر ok کلیک می کنیم
  آموزش نرم افزار استتا : تبدیل داده ها: محاسبه متغیرها در نرم افزار  stata

در قسمت create new variable کارهای مختلفی می توان انجام داد می توان نمرات استاندارد یک متغیر را محاسبه کرد، می توان از یک متغیر لگاریتم گرفت، تابع توزیع تجمعی را محاسبه کرد یا حتی محاسبات خیلی پیچیده انجام داد.
نکته: نرم افزار stata بر خلاف اکسل، فرمول های محاسبه داده ها را نگه نمی دارد و به طور خودکار آنها را بروز رسانی (تجدید) نمی کند به عنوان مثال اگر ما متغیری را که در محاسبه متغیر جدید استفاده کرده ایم تغیر دهیم، متغیر جدید تغییر نخواهد کرد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir