آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار stata آزمودن فرضیه ها در نرم افزار stata .
.
 

طرح های عاملی طرح هایی هستند که در آنها در هر آزمایش تمام ترکیب های ممکن سطوح عامل ها بررسی شوند.
نکته:
تنها هنگامی آزمون معنی دار بودن اثر متقابل امکان پذیر است که برای هر یک از ترکیب های تیماری بیش از یک مشاهده (تکرار) داشته باشیم.

برای آشنایی بهتر با روند تحلیل واریانس طرح های عاملی در نرم افزار stata مثال زیر را در نظر می گیریم.
برای تعیین اثر شاخص تخلیه و ولتاژ پمپ حرارتی بر اندازه فشار داخلی یک لوله خلاء سه شاخص تخلیه و دو ولتاژ را در سطوح ثابت در نظر گرفته و برای هر یک از این 6 ترکیب تیماری آزمایش را دو بار تکرار می کنیم. داده های زیر به دست می آید.

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار stata کنیم برای این منظور سه متغیر در نظر می گیریم، متغیری که می خواهیم میانگین های آنرا مقایسه کنیم ( همه مشاهدات) که آنرا x می نامیم و متغیری که مقادیر آن سطوح شاخص تخلیه ( عامل اول) را مشخص می کند که آنرا takhliyeh می نامیم و متغیری که مقادیر آن سطوح ولتاژ پمپ حرارتی ( عامل دوم ) را مشخص می کند که آنرا voltazh می نامیم. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار stata می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل

برای به دست آوردن تحلیل واریانس طرح های عاملی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
linear model and related 
Anova/manova
analysis of variance and covariance

 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل

در کادر گفتگوی anova - analysis of variance and covariance متغیر x را در قسمت dependent variable و متغیرهای takhliyeh و voltazh و takhliyeh#voltazh (برای برآورد اثر متقابل) را در قسمت model وارد می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل

می توانیم برای انتخاب مدل دکمه روبروی کادر model را انتخاب کنیم. در کادر گفتگوی create varlist with factor variable می توانیم متغیرها را یکی یکی انتخاب و به قسمت varlist اضافه کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل

برای اضافه کردن اثر متقابل به صورت زیر عمل می کنیم. و در پایان و کلید ok را انتخاب می کنیم.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار stata: آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل

در جدول فوق با توجه به اندازه آماره F و احتمال معنی داری (0.0000) به دست آمده برای شاخص تخلیه (takhliyeh) شاخص تخلیه شدیدا معنی دار است.
ولتاژ پمپ حرارتی (voltazh) با توجه به اندازه آماره F و احتمال معنی داری (0.0875) به دست آمده در سطح 5 درصد معنی دار نیست.
اما اثر متقابل با توجه به اندازه آماره F و احتمال معنی داری (0.0357) به دست آمده در سطح 5 در صد معنی دار است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir