آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss مقایسه گروه ها و زیرگروه ها .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل hourlywage که شامل چهار متغیر محل کار (position)، سن (agerange)، میزان تجربه بر حسب سال (yrsscale) و حقوق (hourwage) است. محل کار به دو قسمت بیمارستان (hospital) و کلینیک (office) تقسیم شده است.
در مقاله محاسبه شاخص های آماری در گروه ها دیدیم که میان حقوق و تجربه پرستاران شهر رابطه وجود دارد و حقوق با افزایش تجربه افزایش می یابد. با توجه به اینکه حقوق تابع ساده ای از تجربه نیست و موارد دیگر مانند محل خدمت نیز می تواند بر حقوق موثر باشد بنابراین لازم است که رابطه ی حقوق و تجربه را در محل های مختلف خدمت ( بیمارستان و کلینیک) بررسی کنیم.

محاسبه شاخص های آماری در زیر گروه ها  در نرم افزار spss
سطر اول جدول فوق شاخص ها ( آماره ها) را برای پرستارانی که در بیمارستان کار می کنند و کمتر از 5 سال سابقه دارند و سطر دوم شاخص ها ( آماره ها) را برای پرستارانی که در کلینیک کار می کنند و کمتر از 5 سال سابقه دارند ارائه می کند و سطر سوم مجموع دو سطر قبل است.
اگر به ستون میانگین نگاه کنیم متوجه می شویم که میزان درآمد برای محل های متفاوت، در سطح تجربه یکسان متفاوت است.
همچنین درآمد پرستاران بیمارستان همواره بیشتر از پرستاران کلینیک است.
البته این تفاوت بین کلینیک و بیمارستان باید به خاطر سختی کار و فعالیت بیشتر در بیمارستان باشد.
با نگاه کردن به ستون انحراف معیار متوجه می شویم که پراکندگی حقوق در بین پرستاران کلینیک بیشتر از بیمارستان می باشد و پرستاران بیمارستان به صورت قانونمندتری حقوق دریافت می کنند. البته این پراکندگی برای دو گروه در تمام سطوح تجربه برابر است.
برای به دست آوردن جدول فوق از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Compare Means > Means  

کادر گفتگوی Means باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت متغیر وابسته (Dependent list) متغیر حقوق (hourwage) و در قسمت متغیر مستقل (Independent list) متغیر تجربه (years experiance) را وارد می کنیم.
محاسبه شاخص های آماری در زیر گروه ها  در نرم افزار spss
در این قسمت لازم است یک لایه به جدول اضافه کنیم بنابراین در قسمت متغیر مستقل (Independent list) بر روی گزینه Next کلیک کرده و متغیر محل خدمت nurse type را به عنوان لایه دوم اضافه کرده ( شکل زیر) و بر روی گزینه ok کلیک می کنیم.
محاسبه شاخص های آماری در زیر گروه ها  در نرم افزار spss
نکات
  • اگر متغیر nurse type را در همان لایه اول قرار دهیم دو جدول یکی برای حقوق و تجربه و یکی برای حقوق و محل خدمت به دست می آید.
  • اگر در هریک از لایه ها بیشتر از یک متغیر وارد کنیم، Spss برای هر ترکیب موجود یک تحلیل مجزا ارائه می کند.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir