آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

برای استفاده از آزمون ویلکاکسون (wilcoxon test) نیاز است که اختلاف نمونه ها از یک توزیع قرینه باشد. این فرض کمتر از فرض نرمال بودن سختگیرانه است زیرا علاوه بر توزیع نرمال توزیع های دیگری نیز هستند که قرینه می باشند.
برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون ویلکاکسون برای مقایسه های زوجی در نرم افزار spss داده های زیر را در نظر می گیریم.
در یک آزمایش نقش احتمالی بتا آندورفین ها را در از پا افتادن دونده ها مورد بررسی قرار داده اند و غلظت پلاسمایی بتا آندورفین ها را در 11 دونده، قبل و بعد از انجام یک نیم ماراتون اندازه گیری کردند سوال مورد نظر این است که آیا سطح بتا آندورفین با دویدن تغیر می کند یا خیر. فرض بر این است که دلیل ادامه دادن دونده ها به دویدن علی رغم خستگی این است که سطح بتا آندورفین افزایش می یابد و احساس خوبی در دونده ها ایجاد می کند.

   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در spss

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار SPSS کنیم برای این امر دو ستون در نظر می گیریم و نام متغیرهای before و after را برای آن تعریف می کنیم.
برای وارد کردن داده ها حتما before و after های متناظر باید در یک ردیف قرار بگیرند یعنی به ازای هر before, after آن باید در همان سطر وارد شود. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار spss می کنیم.
   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در spss
برای به دست آوردن آزمون ویلکاکسون برای مقایسه های زوجی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Nonparametrics tests > 2 related samples  

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در spss

در کادر گفتگوی 2 related samples tests در قسمت test pairs متغیر های after و before را وارد کرده و در قسمت test type گزینه wilcoxon را انتخاب و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در spss

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای مقایسه های زوجی در spss

با توجه به احتمال معنی داری 0.003 فرض صفر را رد می کنیم بنابراین سطح بتا آندورفین با دویدن تغیر می کند

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir