آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

برای استفاده از آزمون ویلکاکسون (wilcoxon test) نیاز است که نمونه ها از یک توزیع قرینه باشد. این فرض کمتر از فرض نرمال بودن سختگیرانه است زیرا علاوه بر توزیع نرمال توزیع های دیگری نیز هستند که قرینه می باشند.
برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار spss داده های زیر را در نظر می گیریم.

  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در spss
فرض بر این است که شاخص مرکزی جامعه برابر 322 است. آیا این فرضیه درست است؟

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار spss کنیم برای انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه باید مقدار مورد آزمون (در این مثال 322) را در یک ستون مجزا وارد کنیم [ محاسبه متغیرها در SPSS ]. داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در spss

برای به دست آوردن آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Nonparametrics tests > 2 related samples  

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در spss

در کادر گفتگوی 2 related samples tests در قسمت test pairs متغیر های brake و test را وارد کرده و در قسمت test type گزینه wilcoxon را انتخاب و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در spss

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون ویلکاکسون آزمون ناپارامتری برای یک جامعه در spss

با توجه به احتمال معنی داری 0.002 فرض صفر را رد می کنیم بنابراین شاخص مرکزی جامعه ( میانگین یا میانه) برابر 322 نیست.

دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار SPSS


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار SPSS
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون ویلکاکسون  برای یک جامعه در نرم افزار SPSS
در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون ویلکاکسون برای یک جامعه در نرم افزار spss توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.

مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir