آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

در بعضی از موارد لازم است برای مشاهدات درجه اعتبار یا وزن خاصی قائل شویم به عنوان مثال هنگامی که قصد داریم معدل یک ترم را به دست آوریم با توجه به اینکه نمرات دروس مختلف دارای ارزش یکسانی نیستند ( مقدار واحد) مثلا درس آمار 4 واحد، زبان انگلیسی 2 واحد و ... اگر فقط نمرات را با هم جمع و بر مقدار ان ها یا تعداد واحد های ترم تقسیم کنیم میانگینی که به دست می آید صحیح نیست. در بعضی از مواقع نیز ما داده های اصلی را نداریم بلکه داده های گروه بندی شده ( جدول فراوانی) را در اختیار داریم و نیاز است که به محاسبه بعضی از آماره ها و شاخص ها بپردازیم در این موارد نیاز است که ما قبل از انجام محاسبات مشاهدات خود را وزن دهی کنیم.
بنابراین لازم است یا هر مشاهده را به تعداد اهمیت یا تکرار آن وارد نرم افزار کنیم که اگر حجم مشاهدات زیاد باشد این کار غیر معمول و خسته کننده است یا اینکه از روش وزن دهی استفاده کنیم به این ترتیب که
در یک ستون مشاهدات و در ستون دیگر مقدار ارزش یا وزن مشاهدات را وارد کنیم.
نکته:
وزن هر مشاهده باید دقیقا در همان سطر قرار گیرد.
برای توضیح بهتر داده های زیر را در نظر می گیریم.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : وزن دار کردن مشاهدات در نرم افزار spss
متغیر x مشاهدات و f وزن یا میزان اهمیت مشاهدات است.
برای وزن دار کردن مشاهدات از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Data > weight cases  

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : وزن دار کردن مشاهدات در نرم افزار spss
کادر گفتگوی weight cases باز می شود و در قسمت weight cases by متغیر وزن در این مثال f را وارد می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : وزن دار کردن مشاهدات در نرم افزار spss
و سپس کلید ok را انتخاب می کنیم. در این حالت وزن دهی برروی کلیه متغیر های موجود در صفحه داده ها اعمال می شود و نرم افزار spss این موضوع را در قسمت پایین و سمت راست برای شما نشان می دهد.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : وزن دار کردن مشاهدات در نرم افزار spss
نکته:
این وزن دهی نه فقط برای ستون و متغیر مورد نظر بلکه برروی تمام داده ها در نرم افزار اعمال می شود بنابراین برای محاسبه و آنالیز متغیرهای که به وزن دهی نیاز ندارند باید وزن دار بودن مشاهدات را غیر فعال کنیم.
برای این کار مراحل بالا را دو مرتبه طی می کنیم فقط در کادر گفتگوی weight cases قسمت Do not weight cases را فعال می کنیم.

مثالهای کاربردی:
  • محاسبه میانگین، انحراف معیار و میانه از جدول توزیع فراوانی
  • آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir