آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

در این قسمت جواب تمرین مطرح شده در آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای بررسی شده است.
تمرین: آیا میانگین متغیر brakes ( فایل داده ها را از اینجا دریافت کنید) برابر 322 است؟
روش one-sample t Test این فرضیه صفر را آزمون می کند که آیا یک نمونه متعلق به جامعه ای با میانگین مشخص است یا خیر.
در اینجا می خواهیم آزمون کنیم که آیا میانگین متغیر brakes برابر با 322 است یا خیر.

آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss
همانطور که در قسمت آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای بیان شد برای به دست آوردن آزمون t یک نمونه ای ابتدا از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > compare means > one-sample T Test 

آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss

در کادر گفتگوی one-sample T Test شکل زیر از لیست متغیر ها، متغیر مورد نظر ( در اینجا brake) را انتخاب کرده و به لیست Test variable منتقل می کنیم.
آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss
در کادر test value مقدار مورد آزمون (در اینجا 322) را وارد می کنیم و برروی ok کلیک می کنیم.
برای هر یک از متغیرهای انتخاب شده، spss آماره آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss و سطح معنی دار مشاهده شده آن را محاسبه می کند.
آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss
همان گونه که از جدول فوق مشخص است مقدار اماره برابر t=2.101 و درجه آزادی آن 127[ حجم نمونه 128] است.
با توجه به مقدار معنی دار مشاهده شده0.038 که از سطح معنی دار مورد آزمون ( در اینجا آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss = 0.05) کمتر است فرض صفر رد می شود یعنی نمونه از جامعه ای با میانگین 322 به دست نیامده است.
مقدار میانگین تفاضل (آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss ) مثبت است و فاصله اطمینان هم شامل صفر نیست و مثبت است بنابراین میانگین واقعی از مقدار 322 بیشتر است. ( ارتباط بین آزمون فرض و فاصله اطمینان ).

تعین سطح اطمینان و نحوه برخورد با داده های نامعلوم

خروجی نرم افزار spss یک فاصله اطمینان برای تفاضل بین میانگین و مقدار مورد آزمون (آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss ) محاسبه می کند ( جدول فوق) برای تعین و تغیر سطح اطمینان محاسبه شده در کادر گفتگوی one-sample T Test بر روی دکمه options کلیک می کنیم. کادر گفتگوی one-sample T Test options شکل زیر باز می شود.
آزمون فرضیه یک میانگین - آزمون t یک نمونه ای در نرم افزار spss
در قسمت confidence Interval می توانیم سطح اطمینان را بین 1 تا 99 مشخص کنیم.
همچنین در این کادر قسمتی تحت عنوان missing values وجود دارد و هنگامی که چند متغیر را همزمان ازمون می کنیم می توانیم نحوه ی برخورد با داده های نامعلوم را تعیین کنیم.
 • Exclude case analysis by analysis: با انتخاب این گزینه هنگام محاسبه آماره های هر متغیر تمام نمونه های صحیح ان متغیر استفاده می شود
 • Exclude case listwise: با انتخاب این گزینه تنها نمونه هایی در محاسبه استفاده می شوند که برای تمام متغیرهای مشخص شده دارای مقدار صحیح باشد. با این کار مطمئن می شویم در تمام آزمون ها نمونه های یکسانی استفاده شده است.

 • دانلود فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS


   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS
   فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS
  در این فیلم آموزشی نحوه ی انجام آزمون میانگین یک جامعه در نرم افزار SPSS توضیح داده می شود و همچنین خروجی نرم افزار و نتایج حاصل به صورت کامل تحلیل می شود.
  در فیلم دوم توزیع میانگین نمونه در حالت های مختلف بررسی می شود.

  مبلغ قابل پرداخت 2,800 تومان

  مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir