آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss بررسی توزیع ها .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل ceramics است.
یک شرکت تولیدی از نیترید نقره برای تولید بلبرینگ استفاده می کند که باید در برابر دمای 1500 درجه سانتیگراد و بالاتر مقاومت کند. این مقاومت دمایی برای آلیاژ استاندارد (standard) دارای توزیع نرمال ولی برای برای آلیاژ مورد آزمایش (premium) توزیع آن ناشناخته است.

هیستوگرام:
در یک هیستوگرام باید به دنبال موارد زیر باشیم.

  • باید به دنباله نمونه هایی با مقادیر بسیار متفاوت از بقیه باشیم. اگر چنین داده هایی وجود داشته باشد باعث تجمع داده ها در حول یک یا دو ستون می شوند.
  • باید به قرینه بودن یا نبودن اطلاعات توجه نمود. ( در بسیاری از آنالیزهای آماری قرینه بودن توزیع مشاهدات نیاز است.)
  • با مشاهده ی دسته های جدای اطلاعات به دنبال روش های مناسب تحلیل باشیم.
روند Explore می تواند هیستوگرام های جداگانه ای برای گروه های مختلف نمونه تولید کند.

نمودار ساقه و برگ:
از روی هیستوگرام تنها می توان مقدار و فاصله را ذکر کرد و مقدار دقیق مشاهدات مشخص نیست.
نمودار ساقه و برگ شبیه هیستوگرام است ولی اطلاعات بیشتری در مورد اصل داده ها ارائه می کند. شکل زیر نمودار ساقه و برگ را برای آلیاژ آزمایشی نشان می دهد.
رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
نمودار ساقه و برگ برای آلیاژ آزمایشی
این نمودار مانند هیستوگرام است چون طول هر خط به فراوانی داده های مربوط بستگی دارد.
اما نمونه ها توسط علامت های مختلفی نشان داده می شوند.
هر مقدار مشاهده شده به دو بخش تقسیم می شود.
یک یا چند رقم اصلی که ساقه (stem) نامیده می شود. و ارقام دنباله که برگ (leaf) نامیده می شود
در نمودار ساقه و برگ هر ردیف مطابق با یک ساقه بوده و هر نمونه توسط برگ های آن نشان داده می شود.
در شکل فوق به ردیف آخر با ساقه 156 نگاه کنید سه برگ آن 2، 2 و 3 می باشد معنی آن چیست؟
برای تبدیل مقادیر ساقه و برگ به مقادیر حقیقی بایستی به پهنای ساقه که در زیر نمودار ارائه شده است توجه نمود. در این مثال پهنای ساقه 10 است.
برای به دست آوردن مقدار حقیقی، مقدار هر ساقه را در پهنای ساقه ( در اینجا 10) ضرب کرده و سپس با مقدار برگ مربوط به آن جمع می کنیم. بنابراین اعداد 1562، 1562 و 1563 به دست می آید.
  • برای متغیرهایی که ارقام زیادی دارند نشان دادن هر مشاهده تا رقم آخر کار ثقیل و غیر ضروری است. در این حالت اعداد کرد می شوند و اعداد گرد شده نشان داده می شود. مانند شکل فوق که اعداد گرد شده اند.
  • در نمودار اگر تعداد ساقه ها کم و تعداد برگ ها زیاد باشد هر ساقه می تواند در چند ردیف نشان داده شود.
برای به دست آوردن نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Descriptive statistics > Explore  

کادر گفتگوی Explore باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت متغیر وابسته (Dependent list) متغیر درجه حرارت Degrees centigrade و در قسمت فاکتور (Factor list) متغیر آلیاژ (alloy) را وارد می کنیم سپس بر روی
رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
گزینه plots کلیک کرده کادر گفتگوی Explore: plots شکل زیر باز می شود و
رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
در قسمت Descriptive گزینه های stem-and-leaf و Histogram را انتخاب و به ترتیب بر continue و ok کلیک می کنیم.
رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
نمودار هیستوگرام برای آلیاژ آزمایشی

رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
نمودار هیستوگرام برای آلیاژ استاندارد

رسم نمودار ساقه و برگ و هیستوگرام در نرم افزار spss
نمودار ساقه و برگ برای آلیاژ استاندارد

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir