آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss رسم نمودارها .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل country است .
برای به دست آوردن نمودار پراکنش از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Graphs > legacy Dialogs > scatter/Dot   

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار پراکنش در نرم افزار spss
کادر گفتگوی scatter/Dot باز می شود و مانند شکل زیر گزینه simple scatter را انتخاب و برروی دکمه define کلیک میکنیم
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار پراکنش در نرم افزار spss
کادر گفتگوی simple scatterplot باز می شود در قسمت Y Axis متغیری که قصد داریم در محور Y قرار گیرد( متغیر وابسته در این مثال امید به زندگی زنان) را انتخاب و در در قسمت X Axis متغیری که قصد داریم در محور X قرار گیرد( متغیر مستقل در این مثال میزان موالید در هر 1000 نفر جمعیت) را انتخاب می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار پراکنش در نرم افزار spss
سپس گزینه Ok را انتخاب می کنیم. شکل زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار پراکنش در نرم افزار spss
همانگونه که از این شکل مشخص است داده ها حول یک خط راست با شیب منفی پراکنده شده اند.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودار پراکنش در نرم افزار spss


  • نمودار پراکنش چیست؟
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir