آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار SPSS .
.
 

برای آشنایی بهتر با روند انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار SPSS داده های زیر را در نظر می گیریم.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss
در این قسمت تنها قصد داریم با روند اجرای رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss آشنا شویم و تجزیه و تحلیل و مطالب تحلیلی در مورد داده های واقعی را در مطالب بعدی توضیح می دهیم.
ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار SPSS کنیم برای این امر دو ستون در نظر می گیریم و نام متغیرهای x و y را برای آن تعریف می کنیم.
برای وارد کردن داده ها حتما x و y های متناظر باید در یک ردیف قرار بگیرند یعنی به ازای هر x، y آن باید در همان سطر وارد شود. بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار spss می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss
برای به دست آوردن رگرسیون خطی ساده از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Regression > Linear 

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss
در کادر گفتگوی Linear Regression در قسمت متغیر وابسته dependent متغیر y و در قسمت متغیر مستقل independent(s) متغیر x را وارد می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss
با انتخاب کلید statistics وارد کادر گفتگوی Linear Regression: statistics می شویم و در قسمت regression coefficient گزینه های estimates و confidence intervals و همچنین model fit را انتخاب و بر روی کلید continue کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss
و دکمه ok را انتخاب می کنیم نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss
با توجه به اینکه ضریب تعین R2 برابر 0.996 است نتیجه می گیریم رابطه ی خطی قوی بین x و y وجود دارد.
در جدول زیر نتایج تحلیل واریانس ارائه شده و همانگونه که ملاحظه می شود مقدار آماره F برابر 2747.183 به دست آمده که مقدار خیلی بزرگ است و با توجه به F جدول یا احتمال معنی داری که برابر صفر است نتیجه می گیریم مدل رگرسیونی ارائه شده مدل مناسبی است.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss
در جدول زیر برآورد ضرائب مدل رگرسیونی و آزمون معنی داری آنها ارائه شده است و همانگونه که مشاهده می شود مقدار عرض از مبدا 14.187 و مقدار شیب خط رگرسیونی 44.414 به دست آمده و همچنین با توجه به مقدار آماره t و احتمال معنی داری که در هر دو مورد کوچکتر از 0.05 است نتیجه می گیریم که هیچکدام از ضرایب از نظر آماری بی معنی و مساوی صفر نیست و باید در مدل باقی بماند.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss

دنباله جدول فوق
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس :تجزیه و تحلیل رگرسیون: انجام رگرسیون خطی ساده در نرم افزار spss
در جدول فوق نیز برای ضرایب مدل رگرسیونی فاصله اطمینان 0.95 درصد ارائه شده است.
آیا نتایجی که در بالا گرفتیم درست و قابل اعتماد است یا نیاز داریم که بعضی از ویژگی ها و فرضیات را در مورد داده ها و باقیمانده ها بررسی کنیم تا بتوانیم به نتایج فوق اعتماد کنیم؟
با توجه به اینکه برای برآورد و به دست آوردن آماره ها و آزمون های آماری فوق بعضی از فرضیات را در مورد داده ها درنظر گرفتیم بنابراین قبل از اعتماد به اعداد و نتایج فوق باید درستی آن فرضیات را آزمون کنیم و اگر آنها برقرار باشد می توانیم نتایج فوق را معتبر بدانیم در غیر این صورت نیاز است با تبدیل داده ها یا موارد دیگر فرضیات اولیه را برقرار ساخته و سپس اقدام به نتیجه گیری نماییم.
برای مطالعات نظری به مطالب زیر مراجعه کنید.
 • روش حداقل مربعات خطا
 • خواص برآورد کننده های کوچکترین توان های دوم
 • استنباط در مورد پارامترهای مدل رگرسیونی خطی ساده
 • تحلیل واریانس رگرسیون خطی ساده
 • ضریب تعین چیست؟ و چرا معیاری برای بررسی مناسب بودن رگرسیون می باشد؟
 • چه معیارهای برای بررسی مناسب بودن خط رگرسیونی وجود دارد؟
 • رگرسیون چیست و هدف از برازش خط رگرسیونی چیست؟
 • رابطه ی بین دو متغیر
 • مدل رگرسیونی خط مستقیم
 • نمودار پراکنش چیست؟
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir