آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - خلاصه کردن مشاهدات .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل contact که یک مجموعه داده ی فرضی است می باشد و در ان مسئله مورد مطالعه لیست معاملات برای یک گروه از بازاریابها است و شرکت های مورد معامله در پنج حوزه فعالیت می کنند.
استفاده از جدول فراوانی داده ها را خلاصه می کند ولی برای راحت تر شدن مشاهده و تفسیر می توان از نمودارهای رایج استفاده نمود. البته این نمودارها برای هر نوع داده مفید نیست و برای داده های مختلف نمودارهای خاص و متناسب را باید به کار برد.

  • نمودار دایره ای چیست و چه زمان از آن استفاده می کنیم؟
  • نمودار ستونی چیست و چه زمان از آن استفاده می کنیم؟
نمودار دایره ای:
یکی از نمودارهای رایج نمودار دایره ای است که برای داده های کیفی و دسته بندی شده به کار می رود و یک روش بصری مناسب برای ارزیابی کردن رابطه بین فراوانی دسته ها می باشد.
برای به دست آوردن نمودار دایره ای از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Descriptive statistics > Frequencies  

کادر گفتگوی Frequencies باز می شود و مانند شکل زیر متغیر Department را انتخاب می کنیم.
به دست آوردن نمودار دایره ای و ستونی در نرم افزار spss
حال گزینه charts را انتخاب می کنیم. کادر گفتگوی Frequencies charts ( شکل زیر) باز می شود.
به دست آوردن نمودار دایره ای و ستونی در نرم افزار spss
گزینه pie charts را انتخاب کرده سپس continue را زده و به قسمت قبل باز می گردیم. برای بدست آوردن خروجی زیر دکمه ok را انتخاب می کنیم.
به دست آوردن نمودار دایره ای و ستونی در نرم افزار spss
با مشاهده نمودار به سادگی متوجه می شویم که اغلب قراردادها با شرمت هایی در زمینه کاری خدمات کامپیوتری و پس از آن با شرکت هایی در زمینه کاری ساختمان سازی است.
اگر بخواهیم در کنار نمودار درصد و تعداد مشاهدات هم ( مانند شکل زیر ) نمایش داده شود
به دست آوردن نمودار دایره ای و ستونی در نرم افزار spss
در خروجی بر روی نمودار دایره ای 2 مرتبه کلیک می کنیم تا پنجره chart editor باز شود.
در این پنجره می توانیم به برچسب گذاری، تغیر رنگ و ویرایش نمودار بپردازیم.
به دست آوردن نمودار دایره ای و ستونی در نرم افزار spss
برای برچسب گذاری بر روی آیکون show data labels در نوار ابزار یا منوی elements کلیک می کنیم. پنجره properties (شکل زیر) باز می شود و با انتخاب شاخص های مورد نظر و محل مناسب دکمه apply را انتخاب می کنیم و پس از بررسی مناسب بودن تغیرات بر روی شکل دکمه close را انتخاب می کنیم. و در پایان پنجره chart editor را می بندیم.
به دست آوردن نمودار دایره ای و ستونی در نرم افزار spss
در صورتی که در یک نمودار دایره ای قاچ های ( قطعات) کوچک وجود داشته باشد بهتر است که این قاچ ها را با هم ترکیب کرده و قاچ بزرگتری به دست آورد.
نمودار ستونی:
نمودار ستونی مانند نمودار دایره ای است با این تفاوت که برای نشان دادن فراوانی گروه ها به جای قاچ و دایره از ستون استفاده می شود. این نمودار نیز برای داده های کیفی و دسته بندی شده به کار می رود.
برای به دست آوردن شکل زیر در کادر گفتگوی frequencies charts گزینه bar charts را انتخاب می کنیم.
به دست آوردن نمودار دایره ای و ستونی در نرم افزار spss
اگر در قسمت chart values هر کدام از گزینه های frequencies و percentages را انتخاب کنیم نمودار ستونی بر حسب آن رسم می شود. ( در ترسیم محور عمودی از آن معیار استفاده می شود)
از روی نمودار متوجه می شویم که اغلب قراردادها با شرکت هایی در زمینه کاری خدمات کامپیوتری و پس از آن با شرکت هایی در زمینه کاری ساختمان سازی می باشد.
به دست آوردن نمودار دایره ای و ستونی در نرم افزار spss
برای به دست آوردن نمودار فوق یا ویرایش و زیبا سازی بیشتر همان مراحل chart editor که قبلا توضیح داده شد را انجام می دهیم.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir