آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss بررسی توزیع ها .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل ceramics است.
یک شرکت تولیدی از نیترید نقره برای تولید بلبرینگ استفاده می کند که باید در برابر دمای 1500 درجه سانتیگراد و بالاتر مقاومت کند. این مقاومت دمایی برای آلیاژ استاندارد (standard) دارای توزیع نرمال ولی برای برای آلیاژ مورد آزمایش (premium) توزیع آن ناشناخته است.

بسیاری از شاخص های آماری تحت تاثیر مقادیر پرت قرار می گیرند لذا قبل از استفاده از شاخص های مختلف آماری ابتدا باید داده ها را از لحاظ مقادیر انتهایی بررسی کنیم.
روند Explore در هر گروه لیستی از پنج مقدار بزرگ و پنچ مقدار کوچک ارائه می کند.
همیشه باید مقادیر مشکوک را چک کنیم تا مطمئن شویم که ناشی از خطا در کد بندی و ورود داده ها نیاشد و اگر اشتباهی پیدا کردیم آنرا در ویرایشگر داده ها اصلاح کنیم. پس از آن اگر داده های انتهایی را پرت تشخیص دادیم باید از شاخص هایی که تحت تاثیر داده های پرت قرار نمی گیرند استفاده کنیم.
نکته:
قرار گرفتن یک مقدار در جدول مقادیر پرت به معنی آن نیست که مقدار آن واقعا پرت است و تنها نشان می دهد که آن یکی از 5 مقدار بزرگ یا کوچک است و این ما هستیم که تصمیم می گیریم که آن مقدار پرت است یا نیست.
برای به دست آوردن مقادیر انتهایی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Analyze > Descriptive statistics > Explore  

کادر گفتگوی Explore باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت متغیر وابسته (Dependent list) متغیر درجه حرارت Degrees centigrade و در قسمت فاکتور (Factor list) متغیر آلیاژ (alloy) را وارد می کنیم سپس بر روی
شناسایی مقادیر انتهایی در نرم افزار spss
گزینه statistics کلیک کرده کادر گفتگوی Explore: statistics شکل زیر باز می شود و
شناسایی مقادیر انتهایی در نرم افزار spss
گزینه های descriptives, outliers و M-estimators را فعال کرده و بر گزینه continue و ok کلیک می کنیم.
در قسمت confidence interval for means می توانیم مقدار سطح اطمینان را به دلخواه تعیین کنیم.
همانطور که از جدول زیر مشخص است بزرگترین عدد برای آلیاژ آزمایشی و استاندارد به ترتیب 1591.04 و 1537.99 است
شناسایی مقادیر انتهایی در نرم افزار spss
همچنین درجه آلیاژ آزمایشی هیچ وقت از 1530.44 کمتر نشده است که این می تواند حاکی از پایداری بیشتر آلیاژ آزمایشی از آلیاژ استاندارد در برابر گرما باشد.
جدول زیر نشان می دهد که برای آلیاژ استاندارد میانگین، میانگین اصلاح شده و میانه
شناسایی مقادیر انتهایی در نرم افزار spss
تقریبا برابر است و ضریب چولگی و کشیدگی نزدیک صفر است. بنابراین مقاومت گرمایی آلیاژ استاندارد دارای توزیع نرمال است.
اما برای آلیاژ آزمایشی جدول زیر نشان می دهد که میانگین بزرگتر از میانگین اصلاح شده و میانه
شناسایی مقادیر انتهایی در نرم افزار spss
است بنابراین سمت راست توزیع کشیده تر است. همچنین ضریب چولگی نیز حاکی از چولگی مثبت آلیاژ آزمایشی است.
در جدول زیر برآوردهای نیرومند برای میانگین ارائه شده است همانطور که ملاحظه می شود این مقادیر برای آلیاژ آزمایشی نزدیک میانه (1539.72) هستند و هیچکدام نزدیک میانگین نیستند این می تواند به نرمال نبودن مشاهدات اشاره کند.
شناسایی مقادیر انتهایی در نرم افزار spss

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir