آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

خروجی زیر را در نظر بگیرید.

به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss
اگر بخواهیم در جدول به جای نمایش کد متغیرها خود متغیرها یا برچسب آنها نشان داده شود جه باید بکنیم؟
در مرحله اول باید برای متغیر خود برچسب ها و معانی مناسب را تعریف کنیم برای این مورد به قسمت ارزش گذاری یا تعریف سطوح متغیرهای کیفی (value label) در نرم افزار spss مراجعه کنید.
سپس در
Edit > options > output labels  

در قسمت variable values in labels shown as گزینه labels را انتخاب می کنیم.
به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss
پس از اجرای مجدد دستورات خروجی به صورت زیر به دست می آید.
به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss


فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی نمایش برچسب یا نام متغیر در خروجی Spss

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir