آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss مقایسه گروه ها و زیرگروه ها .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل hourlywage که شامل چهار متغیر محل کار (position)، سن (agerange)، میزان تجربه بر حسب سال (yrsscale) و حقوق (hourwage) است. محل کار به دو قسمت بیمارستان (hospital) و کلینیک (office) تقسیم شده است.
در مقاله محاسبه شاخص های آماری در زیر گروه ها دیدیم که میان حقوق و تجربه پرستاران شهر و محل خدمت رابطه وجود دارد. یک راه مناسب برای درک سریع و شهودی مساله استفاده از نمودار است. برای موضوع مورد بررسی اگر نمودار میانگین حقوق را برای سال های تجربه و بر حسب محل خدمت رسم کنیم شکل زیر به دست می آید؛ که حکایت از بیشتر بودن حقوق پرستاران بیمارستان از پرستاران کلینیک در تمام سطوح تجربه دارد.
همچنین حقوق هر دو گروه با افزایش تجربه افزایش می یابد.

رسم نمودار برای مقایسه زیر گروه ها  در نرم افزار spss
برای به دست آوردن این نمودار از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Graphs > Legacy Dialogs > Bar  

و در کادر گفتگوی Bar charts شکل زیر گزینه Clustered را و در قسمت Data in charts Area گزینه Summaries for groups of cases را انتخاب و بر دکمه Define کلیک می کنیم.
رسم نمودار برای مقایسه زیر گروه ها در نرم افزار spss
کادر گفتگوی Define Clustered charts: Summaries for groups of cases شکل زیر باز می شود. در قسمت Bars Represent گزینه other statistic را انتخاب می کنیم. در این حالت به صورت پیش فرض نمودار بر حسب میانگین رسم می شود اگر قصد تغیر شاخص آماری را داشته باشیم برروی گزینه Change statistics کلیک کرده و شاخص مورد نظر را انتخاب می کنیم.
رسم نمودار برای مقایسه زیر گروه ها در نرم افزار spss
متغیر وابسته hourwage حقوق را در قسمت Variable وارد می کنیم.
و در قسمت Category Axis متغیر مستقل years experiance تجربه و در قسمت Define Clustered by متغیر nurse type را وارد کرده و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
همانطور که در بالا گفته شد اگر قصد داشته باشیم نمودار را بر حسب شاخص آماری به غیر از میانگین به عنوان مثال انحراف معیار رسم کنیم لازم است برروی گزینه Change statistics کلیک کنیم تا شکل زیر باز شود
رسم نمودار برای مقایسه زیر گروه ها در نرم افزار spss
و با انتخاب شاخص مورد نظر در اینجا انحراف معیار نمودار جدید را به دست آوریم.
رسم نمودار برای مقایسه زیر گروه ها در نرم افزار spss
همانطور که از نمودار مشخص است پراکندگی حقوق در بین پرستاران کلینیک بیشتر از بیمارستان می باشد و پرستاران بیمارستان به صورت قانونمندتری حقوق دریافت می کنند.
البته این پراکندگی برای دو گروه در تمام سطوح تجربه تقریبا برابر است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir