آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - جدول متقاطع .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل demo است.
در این فایل عوامل موثر بر خرید افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. متغیرهای مالکیت دستگاه دیجیتالی (ownpda)، میزان درامد افراد به صورت طبقه بندی شده (inccat) و سطح تحصیلات (ed) مورد استفاده قرار می گیرد.

در مقاله روش به دست آوردن جدول متقاطع روش به دست آوردن جدول متقاطع بین دو متغیر مالکیت و سطح درآمد را توضیح دادیم در این قسمت قصد داریم نتایج یک جدول متقاطع را در نمودار ستونی نشان دهیم.
برای به دست آوردن نمودار ستونی دسته بندی شده (Clusterd bar charts) ابتدا از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Analyze > Descriptive statistics > crosstabs  

کادر گفتگوی crosstabs باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت سطر (Rows) متغیر درآمد inccat و در قسمت ستون (columns) متغیر مالکیت دستگاه دیجیتالی ownpda را وارد کرده و گزینه Display clustered bar charts را فعال می کنیم.
رسم نمودار برای جدول متقاطع در نرم افزار spss
شکل زیر به دست می آید.
رسم نمودار برای جدول متقاطع در نرم افزار spss
با توجه به اینکه تعداد نمونه ها در گروه های مختلف درآمد برابر نیستند بنابراین مقایسه طول ستون ها در گروه های مختلف درامد امکان پذیر نیست.
هدف اصلی این نمودار مقایسه طول ستونها در هر دسته و بررسی وجود الگو در دسته های مختلف است بنابراین نیاز است نموداری به دست اوریم که بر حسب درصد بیان شده باشد.
نمودارهای ستونی پشته شده:
در نمودارهای ستونی دسته بندی شده می توان ستون ها را بر روی هم قرار داد که نتیجه آن نمودار ستونی پشته شده (stack) است.
به طور ایده آل می خواهیم تمام ستونها طول برابری داشته باشند تا بتوانیم به سادگی نواحی مختلف ستون ها را با هم مقایسه کنیم. در حقیقت نموداری می خواهیم که محور عمودی بر حسب درصد باشد و تمام ستون ها به صورت 100 درصد نشان داده شوند.
رسم نمودار برای جدول متقاطع در نرم افزار spss
همان طور که از شکل فوق مشخص است با افزایش درآمد مالکیت نیز افزایش یافته است
برای به دست آوردن نمودار ستونی پشته شده از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Graphs > legacy Dialogs > Bar  

در کادر گفتگوی Bar charts شکل زیر گزینه Bar stackd را انتخاب و بر گزینه Define کلیک می کنیم.
رسم نمودار برای جدول متقاطع در نرم افزار spss
در کادر گفتگوی Define Stacked Bar شکل زیر در قسمت Bar represent گزینه % of cases را فعال کرده و در قسمت Catgory Axis متغیر inccat و در قسمت Define clusterd by متغیر Ownpda را وارد و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
رسم نمودار برای جدول متقاطع در نرم افزار spss
برای به دست نمودار به صورت شکل فوق در پنجره خروجی بر روی نمودار دو بار کلیک کرده و پس از وارد شدن به پنجره ویرایشگر موارد زیر را انتخاب می کنیم.
options > Scale to 100%  


دریافت فایل pdf

مطالب مرتبط
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir