آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

در بسیاری از تحقیقات با مواردی برخورد می کنیم که برای بعضی از متغیرها پاسخ یا جوابی وجود ندارد یا اینکه پاسخ نامعلوم بوده و قادر به استخراج ان نیستیم. به این مقادیر، مقادیر نامعلوم یا داده های گمشده می گوییم.
برای آشنایی بیشتر به بخش اطلاعات نامعلوم یا مقادیر گمشده مراجعه کنید.
اگر بخواهیم برای مقادیر نامعلوم یک متغیر برچسب تعریف کنیم در بخش ویرایشگر داده ها (data editor) وارد تب variable view شده و در زیر ستون missing بر روی خانه متغیر مورد نظر کلیک کنیم تا سه نقطه ظاهر شود پس با کلیک کردن بر این سه نقطه پنجره ی missing value نمایش داده می شود.

تعریف داده های گمشده یا مقادیر نامعلوم missing value در نرم افزار spss
در این پنجره گزینه های زیر وجود دارد
No missing value: اگر در متغیری؛ مقادیر نامعلوم (داده های گمشده) وجود ندارد ان را تغیر نمی دهیم. ( به صورت پیش فرض این گزینه فعال است.)
Discrete missing value: با استفاده از این گزینه می توانیم تا سه عدد را به عنوان مقادیر نامعلوم یا گمشده در نظر بگیریم.
Range plus one optional discrete missing value: به وسیله این گزینه می توانیم فاصله ای از اعداد را به عنوان مقادیر فراموش شده در نظر بگیریم.
در قسمت Discrete value علاوه بر بازه فوق می توانیم یک عدد نیز به عنوان مقدار نامعلوم یا گمشده تعریف نماییم.
بنابراین در تعریف داده های گمشده یا نامعلوم محدودیتی وجود دارد و آن تعداد مقادیر است
تنها سه عدد یا رشته را به عنوان مقادیر نامعلوم تعریف کنیم.
یک بازه را به عنوان مقادیر نامعلوم تعریف کنیم.
یک بازه به علاوه یک مقدار خاص را به عنوان مقادیر نامعلوم تعریف کنیم.

مطالعه بیشتر
داده های گمشده یا نامعلوم برای متغیرهای کیفی (رشته ای) در نرم افزار spss
بازگشت به صفحه آشنایی با محیط Variable view

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir