آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - آمار توصیفی .
.
 

اگر داده های اصلی را در اختیار نداشته باشیم و فقط یک جدول فراوانی از مشاهدات داشته باشیم و بخواهیم شاخص های پراکندگی و مرکزی را در نرم افزار SPSS به دست آوریم چگونه باید عمل کنیم. با یک مثال به بررسی این موضوع می پردازیم.
فرض کنید بخواهیم برای جدول فراوانی زیر مقدار میانگین، میانه، مد، انحراف معیار و صدک 35 ام را به دست آوریم.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه و صدک از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss
ابتدا لازم است داده ها را وارد نرم افزار spss کنیم برای این کار لازم است برای هر طبقه ( که یک فاصله است) یک عدد به عنوان نماینده آن طبقه تعریف کنیم برای این کار می توانیم حد بالا و پایین هر طبقه را جمع و بر 2 تقسیم کنیم تا نماینده طبقه به دست آید.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه و صدک از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss
سپس داده ها را به شکل زیر وارد نرم افزار spss می کنیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه و صدک از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss
(متغیر y همان نماینده طبقات است)
حال مانند آنچه در قسمت وزن دار کردن مشاهدات در نرم افزار SPSS گفته شد داده ها را به صورت زیر وزن دهی می کنیم.
برای وزن دار کردن مشاهدات از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Data > weight cases 
کادر گفتگوی weight cases باز می شود و در قسمت weight cases by متغیر وزن در این مثال f را وارد می کنیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه و صدک از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss
و سپس کلید ok را انتخاب می کنیم. اکنون برای به دست آوردن شاخص های مرکزی و پراکندگی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Descriptive statistics > Frequencies 

  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه و صدک از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss
کادر گفتگوی Frequencies باز می شود و مانند شکل زیر متغیر y را انتخاب می کنیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه و صدک از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss
با انتخاب کلید statistics وارد کادر گفتگوی Frequencies: statistics می شویم. در این قسمت شاخص های مورد نظر را انتخاب می کنیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه و صدک از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss
چون قصد داریم صدک 35 را محاسبه کنیم در قسمت percentile عدد 35 را نوشته و با انتخاب کلید add آنرا به لیست اضافه می کنیم.
همچنین برای اینکه از تقریب لازم برای محاسبه میانه استفاده شود ما گزینه values are group midpoints را فعال می کنیم و سپس کلید ok را انتخاب می کنیم در کادر گفتگوی Frequencies: statistics نیز کلید ok را انتخاب می کنیم. جدول زیر نمایش داده می شود.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : محاسبه میانگین، انحراف معیار، میانه و صدک از جدول توزیع فراوانی در نرم افزار spss
همان گونه که از جدول فوق مشخص است میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس و صدک 35 ام به ترتیب ارائه شده است. در مجموع کل فراوانی ها 120 بوده و مجموع مشاهدات نیز 1734 به دست آمده است.

دریافت فایل pdf

فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی برای داده های طبقه بندی شده ( جدول فراوانی) در نرم افزار spss و وزن دهی مشاهدات در spss


 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی برای داده های طبقه بندی شده ( جدول فراوانی) در نرم افزار spss و وزن دهی مشاهدات در spss
 فیلم آموزشی آمار و اقتصاد سنجی آموزشهای تصویری آمار و اقتصاد سنجی : فیلم آموزشی محاسبه تقریبی آمار توصیفی برای داده های طبقه بندی شده ( جدول فراوانی) در نرم افزار spss و وزن دهی مشاهدات در spss

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومانبرای مطالعات نظری به مقالات زیر مراجعه کنید.
 • محاسبه میانگین از جدول توزیع فراوانی
 • محاسبه میانه از جدول توزیع فراوانی
 • محاسبه مد از جدول توزیع فراوانی
 • محاسبه صدک از جدول توزیع فراوانی ( صدک ها، دهک ها و چارکها)
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir