آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

آزمون من ویتنی (Mann-Whitney test) پرکاربرد ترین جایگزین آزمون t با نمونه های مستقل است.
اگر بخواهیم از این آزمون جهت انجام فرضیه صفر برابری میانگین های دو جامعه مستقل استفاده کنیم باید
- سطح توزیع در هر دو گروه یکی باشد. یعنی باید واریانس های جامعه برای دو گروه یکسان باشد.
شکل (نوع) توزیع اهمیتی ندارد ولی باید در هر دو گروه یکسان باشد.
* اگر تنها بخواهیم آزمون کنیم که آیا یک جامعه نسبت به جامعه دیگر دارای مقادیر بزرگتری است در مورد شکل توزیع نیز نباید نگران باشیم.

برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون من ویتنی برای مقایسه دو جامعه مستقل در نرم افزار spss داده های زیر را در نظر می گیریم.
برای مقایسه دو نوع علوفه، یکی یونجه ی خشک و دیگری یونجه تازه، یک آزمون غذایی بر روی 25 گاو شیر ده از یک نژاد اجرا می شود. فرایند مکانیکی تهیه یونجه خشک، محصولی فرعی به صورت مایعی غنی از پروتئین تولید می کند که می توان آن را برای تکمیل غذای حیوانات دیگر به کار برد و لذا صرفه اقتصادی دارد.
به 12 گاو نمونه که به طور تصادفی برگزیده شده اند یونجه خشک و به 13 گاو باقیمانده یونجه تازه داده می شود و متوسط تولید شیر روزانه ی هر گاو در طی سه هفته بر حسب پوند به صورت زیر است.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در spss

آیا میزان تولید شیر با یونجه تازه و یونجه خشک با هم برابر است.

ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار spss کنیم تمام داده ها را در یک ستون وارد می کنیم milk و یک ستون فاکتور یا گروه برای مشخص کردن جامعه ای که داده ها به آن تعلق دارد تعریف کنیم و از کدهای دلخواه برای توصیف جامعه مورد نظر استفاده کنیم که ما از 1 برای new و از 2 برای old استفاده کرده ایم.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در spss

برای به دست آوردن آزمون من ویتنی برای مقایسه دو جامعه مستقل از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
analyze > Nonparametric tests > 2 independent samples  

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در spss

در کادر گفتگوی two independents samples tests در قسمت test variables متغیر milk و در قسمت grouping variable متغیر group را وارد کرده و بر گزینه define groups کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در spss

در کادر گفتگوی define groups کد های تعریف شده برای دو نمونه را وارد می کنیم با توجه به اینکه ما از اعداد 1 و 2 برای کد گذاری استفاده کرده ایم بنابراین این اعداد را وارد می کنیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در spss

در قسمت test type گزینه Mann Whitney U را انتخاب و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها: آزمون من ویتنی آزمون ناپارامتری برای مقایسه دو جامعه مستقل در spss

با توجه به احتمال معنی داری 0.341 نمی توانیم فرض صفر را رد کنیم بنابراین میزان تولید شیر با یونجه تازه و یونجه خشک با هم برابر است.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir