آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss بررسی توزیع ها .
.
 

برای توضیح بهتر داده های زیر را در نظر می گیریم.

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف در نرم افزار spss
می خواهیم آزمون زیر را انجام دهیم.
 آزمون کولموگروف اسمیرنوف در نرم افزار spss
برای انجام آزمون ابتدا داده ها را وارد نرم افزار spss می کنیم.
 آزمون کولموگروف اسمیرنوف در نرم افزار spss
برای انجام آزمون کولموگروف اسمیرنوف از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > Nonparametric tests > 1-sample k-s  

 آزمون کولموگروف اسمیرنوف در نرم افزار spss

کادر گفتگوی one sample Kolmogorov-Smirnov Test باز می شود و متغیر مورد نظر ( در اینجا X) را در قسمت Test variable list وارد می کنیم.
 آزمون کولموگروف اسمیرنوف در نرم افزار spss

و در قسمت Test Distribution گزینه Uniform را انتخاب کرده و بر روی دکمه Ok کلیک می کنیم.
 آزمون کولموگروف اسمیرنوف در نرم افزار spss

همان گونه که از جدول نتایج مشخص است مقدار آماره کولموگروف - اسمیرنوف برابر 0.76 و احتمال معنی داری برابر 0.61 به دست آمده است بنابراین فرض صفر رد نمی شود و در نتیجه مجموعه داده ها دارای توزیع یکنواخت است.
نکته:
نرم افزار spss از کوچکترین و بزرگترین مشاهده برای برآورد حد پایین و بالای توزیع یکنواخت استفاده می کند.

برای مطالعات نظری به مقالات زیر مراجعه کنید.
  • آزمون نیکویی برازش کولموگروف اسمیرنوف
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir