آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - جدول متقاطع .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل demo است.
در این فایل عوامل موثر بر خرید افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. متغیرهای مالکیت دستگاه دیجیتالی (ownpda)، میزان درامد افراد به صورت طبقه بندی شده (inccat) و سطح تحصیلات (ed) مورد استفاده قرار می گیرد.

در مقاله روش به دست آوردن جدول متقاطع به صورت شهودی به وجود رابطه بین دو متغیر مالکیت و سطح درآمد پی بردیم در این قسمت قصد داریم به صورت آماری به بررسی این مطلب بپردازیم.
تعدادی آزمون برای تعیین اینکه آیا رابطه بین متغیر ها از لحاظ آماری دارای اهمیت ( معنی دار ) است وجود دارد که عمومی ترین آنها آزمون کای دو است.
برای به دست آوردن آزمون کای دو ابتدا از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Analyze > Descriptive statistics > crosstabs  

کادر گفتگوی crosstabs باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت سطر (Rows) متغیر درآمد inccat و در قسمت ستون (columns) متغیر مالکیت دستگاه دیجیتالی ownpda را وارد کرده و بر روی گزینه statistics کلیک می کنیم.
آزمون کای دو - آزمون استقلال در جدول متقاطع در نرم افزار spss
کادر گفتگوی Crosstabs:statistics شکل زیر باز می شود گزینه chi-Square را فعال و به ترتیب
آزمون کای دو - آزمون استقلال در جدول متقاطع در نرم افزار spss
بر گزینه های Continue و ok کلیک می کنیم.
آزمون کای دو - آزمون استقلال در جدول متقاطع در نرم افزار spss
در اینجا فرضیات مورد آزمون به صورت زیر است
فرض صفر: بین متغیر ها رابطه وجود ندارد.
فرض مقابل: بین متغیر ها رابطه وجود دارد
همان طور که از جدول بالا مشخص است مقدار آماره کای دو برابر 37.677 و احتمال معنی دار بودن برابر صفر است بنابراین فرض صفر که حاکی از عدم رابطه بین متغیر هاست رد می شود و نتیجه می گیریم که بین دو متغیر درآمد و مالکیت PDA رابطه وجود دارد.
نکته:
  • همواره باید به پیغام زیر جدول توجه کنیم و اگر مقدار مورد انتظار در سلولی کمتر از 5 شد با ادغام کردن این مشکل را بر طرف کنیم. (اطلاعات بیشتر)


دریافت فایل pdf

مطالب مرتبط
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir