آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

دانلود فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss


سوالات چند گزینه ای در پرسشنامه 3 دسته اند:

بازگشت به صفحه قبل

سوالاتی که فرد جواب دهنده فقط می تواند یکی از گزینه ها را انتخاب کند

در برخورد با سوالاتی که فرد جواب دهنده فقط می تواند یک گزینه را انتخاب کند به هر گزینه یک کد ( عدد) اختصاص می دهیم. در اختصاص دادن کد باید به نکات زیر توجه کنیم:
 • اگر سوال ما دوگزینه ای باشد بهتر است از کد صفر و یک استفاده کنیم.
 • بهتر است کدها از یک شروع و پشت سرهم باشد.
 • در تعریف کدها اگر گزینه ها برای ما دارای اهمیت خاصی هستند بهتر است کم اهمیت ترین گزینه را کد 1 و به ترتیب کد گذاری را ادامه دهیم ( به این عمل رتبه بندی می گوییم.)
 • به عنوان مثال به دو سوال زیر توجه کنید:
  1. شما جزء کدام دسته از گروه های خونی هستید
  2. گروه A  گروه B  گروه O  گروه AB
  3. سطح تحصیلات شما کدام است
  4. کمتر از دیپلم    دیپلم 
   فوق دیپلم لیسانس و بالاتر
  همان گونه که مشخص است در سوال 1 ترتیب گزینه ها برای ما مهم نیست بنابراین در کد گذاری می توانیم از هر جهت که دوست داریم شروع به کد گذاری نماییم.
  اما در سوال 2 با توجه به نوع مساله و تحقیق مورد بررسی ممکن است تحصیلات دارای اهمیت خاصی باشند اگر در تحقیق مورد بررسی سطح تحصیلات بالا دارای اهمیت خاصی باشد کمتر از دیپلم را کد 1 و به ترتیب لیسانس و بالاتر را کد 4 می دهیم ولی اگر تحصیلات پایین دارای اهمیت بیشتری باشند به عکس کد گذاری می کنیم.
این نوع کد گذاری در هنگام تجزیه و تحلیل داده ها مفید و قابل استفاده است.
بهتر است در هنگام طرح سوالات و همچنین کد کذاری ترتیب گزینه ها رعایت شود تا هنگام ورود مشاهدات با مشکل مواجه نشویم.

بالا

سوالاتی که فرد جواب دهنده می تواند هر تعداد گزینه انتخاب کند

اگر با پرسشهای چند پاسخی (سوالاتی که شخص می تواند چند گزینه آن را انتخاب کند) بهترین روش کار به این صورت است که برای هر گزینه یک ستون مجزا تشکیل دهیم و اگر شخص آنرا انتخاب کرده عدد 1 و در غیر این صورت عدد 0 را وارد نماییم

بالا

دانلود فیلم آموزشی وارد کردن داده های پرسشنامه ای در نرم افزار spss

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir