آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - خلاصه کردن مشاهدات .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل contact که یک مجموعه داده ی فرضی است می باشد و در ان مسئله مورد مطالعه لیست معاملات برای یک گروه از بازاریابها است و شرکت های مورد معامله در پنج حوزه فعالیت می کنند.
از هیستوگرام زمانی استفاده می کنیم که داده ها از نوع کمی بوده و طبقه بندی نشده باشند.
هیستوگرام مانند نمودار ستونی است با این تفاوت که هر ستون نمایانگر طیفی از مقادیر است.
برای به دست آوردن هیستوگرام از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Analyze > Descriptive statistics > Frequencies  

کادر گفتگوی Frequencies باز می شود و مانند شکل زیر متغیر amount of last sale (متغیر مورد نظر) را انتخاب می کنیم
رسم هیستوگرام در نرم افزار spss
حال گزینه charts را انتخاب می کنیم. کادر گفتگوی Frequencies charts ( شکل زیر) باز می شود.
رسم هیستوگرام در نرم افزار spss
گزینه Histograms را انتخاب و با فعال کردن گزینه With normal curve نموداری بر حسب توزیع نرمال رسم می شود که با مقایسه آن و نمودار هیستوگرام می توان نرمال بودن مشاهدات را بررسی نمود.
آزمون های مربوط به نرمال بودن مشاهدات در مقالات بعدی ارائه می شود.
سپس continue را زده و به قسمت قبل باز می گردیم. برای بدست آوردن خروجی زیر دکمه ok را انتخاب می کنیم.
رسم هیستوگرام در نرم افزار spss
همانطور که از شکل فوق مشخص است داده های مقدار فروش نرمال نیست.

با استفاده از هیستوگرام می توان مطالبی همچون
  • وجود نقاط پرت (شکل فوق)
  • متقارن بودن یا نبودن توزیع
  • آیا نمونه ها حول یک مقدار مرکزی متمرکز شده اند و ...
را بررسی نمود.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir