آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss مقایسه گروه ها و زیرگروه ها .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل hourlywage که شامل چهار متغیر محل کار (position)، سن (agerange)، میزان تجربه بر حسب سال (yrsscale) و حقوق (hourwage) است. محل کار به دو قسمت بیمارستان (hospital) و کلینیک (office) تقسیم شده است.
فرض کنید می خواهیم رابطه میان حقوق و تجربه پرستاران شهر را به دست آوریم؛ از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Analyze > Compare Means > Means  

کادر گفتگوی Means باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت متغیر وابسته (Dependent list) متغیر حقوق (hourwage) و در قسمت متغیر مستقل (Independent list) متغیر تجربه (years experiance) را وارد می کنیم.
محاسبه شاخص های آماری در گروه ها در نرم افزار spss
سپس با انتخاب گزینه options وارد کادر گفتگوی Means: Options شکل زیر می شویم و شاخص های آماری مورد نظر همچون میانگین، تعداد مشاهدات، انحراف معیار را انتخاب و با کلیک بر گزینه continue وارد قسمت قبلی شده و بر ok کلیک می کنیم.
محاسبه شاخص های آماری در گروه ها در نرم افزار spss
همانطور که از جدول زیر مشخص است متوسط درآمد در هر سطح تجربه متفاوت است و با افزایش تجربه درآمد نیز افزایش می یابد.
حال سوالی که در این قسمت می توان مطرح و بررسی نمود این است آیا بین میانگین گروه های مختلف از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد ( این مورد در مقالات بعدی مورد بررسی قرار می گیرد)
محاسبه شاخص های آماری در گروه ها در نرم افزار spss
بیشترین مقدار حقوق در حالت بیشترین تجربه یعنی 36 سال یا بیشتر رخ داده است.
با توجه به شاخص هایی که در قسمت Options انتخاب کردیم دو ستون یکی برای تعداد مشاهدات هر گروه و یکی برای انحراف معیار گروه ها ارائه شده است. که روند خاصی را نشان نمی دهد.
نکات
  • اگر در قسمت متغیر وابسته (Dependent list) بیشتر از یک متغیر وارد کنیم Spss برای هر متغیر یک تحلیل مجزا ارائه می کند.
  • اگر در قسمت متغیر مستقل (Independent list) بیشتر از یک متغیر وارد کنیم Spss برای هر ترکیب موجود یک تحلیل مجزا ارائه می کند.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir