آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

برای به کار بردن آزمون دو جمله ای؛ جامعه مورد بررسی باید سه ویژگی داشته باشد.
- آزمایش یا مطالعه مورد نظر باید دو نتیجه ممکن داشته باشد مثل موفقیت و شکست، بهبودی و عدم بهبودی، خریدن و نخریدن، ناقص و کامل و ....
- تمام مشاهدات مستقل باشند
- احتمال موفقیت برای تمام اعضا باید برابر باشد

برای آشنایی بهتر با روند انجام آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS مثال زیر را در نظر می گیریم.
در زیر نمونه ی تصادفی 15 تایی از دانشجویان دانشگاه ارائه شده است آیا 0.6 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند.

  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS

برای انجام آزمون دو جمله ای؛ صفت جامعه که برای ما اهمیت دارد و ادعا و فرض خود را بر آن استوار کرده ایم را موفقیت می نامیم در مثال فوق قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر صفت مورد بررسی و موفقیت است.
ابتدا باید داده ها را وارد نرم افزار SPSS کنیم داده ها را به دو صورت می توانیم وارد نرم افزار spss کنیم:
- داده های خام متغیر x
- داده های کد گذاری شده متغیر y که در آن از 2 برای قد بزرگتر از 170 سانتیمتر و از 1 برای قد کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر استفاده شده است.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS

برای به دست آوردن آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > nonparametric tests > binomial  

  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS

در کادر گفتگوی binomial test
اگر بخواهیم از داده های خام برای تجزیه و تحلیل استفاده کنیم متغیر x را وارد قسمت test variable list می کنیم و در قسمت define dichotomy گزینه cut point را انتخاب و عدد 170 ( با توجه به مثال بالا) را نوشته و در قسمت test proportion احتمال مورد آزمون یعنی 0.6 را می نویسسم. و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS

اگر بخواهیم از داده های کد گذاری شده برای تجزیه و تحلیل استفاده کنیم متغیر y را وارد قسمت test variable list می کنیم و در قسمت define dichotomy گزینه get from data را انتخاب و در قسمت test proportion
با توجه به اینکه در نرم افزار spss گروهی (کدی) که در ردیف اول صفحه داده ها قرار دارد ( در داده های بالا 2) به عنوان گروه هدف یا مورد آزمون در نظر گرفته می شود بنابراین باید احتمال مورد آزمون را بر اساس آن بنویسیم و چون در مثال بالا کد 1 ( کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر) مد نظر بوده است بنابراین
احتمال مورد آزمون یعنی 0.4 را می نویسسم. و بر گزینه ok کلیک می کنیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS

در زیر نتایج هر دو اجرا را به ترتیب ملاحظه می کنیم.
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS

  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS

با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 0.61 فرض صفر را نمی توان رد کرد و بنابراین بر اساس نمونه فوق 0.6 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند.
اگر در مثال فوق فرض آیا 0.3 دانشجویان دانشگاه قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند را آزمون کنیم چه نتیجه ای به دست می آید؟
  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرضیه ها: آزمون فرضیه نسبت جامعه (آزمون دو جمله ای) در نرم افزار SPSS

با توجه به احتمال معنی داری مشاهده شده 0.015 فرض صفر را رد می کنیم و بنابراین بر اساس نمونه فوق نسبت دانشجویان دانشگاه که قدی کمتر یا مساوی 170 سانتیمتر دارند نمی تواند برابر 0.3 باشد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir