آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

در جدول تحلیل واریانس یک نسبت F معنی دار تنها به ما می گوید که ظاهرا غیر محتمل است که تمام میانگین های جامعه با هم برابر باشند ولی این نسبت به ما نمی گوید که کدام گروه ها با بقیه متفاوت هستند.
معمولا هنگامی که برابری تمام میانگین ها را رد کردیم تمایل داریم دقیقا مشخص کنیم اختلاف ها از کجا است. برای این کار باید از روند های مقایسه چند گانه (multiple comparison) استفاده می کنیم.
روندهای مقایسه چند گانه متعددی در دسترس هستند. یکی از آنها روند دانکن (duncan procedure) است.
آزمون چند دامنه ای دانکن یکی از متداولترین آزمونها برای مقایسه ی تمام جفت میانگین هاست و بر خلاف آزمون کمترین تفاوت معنی دار LSD و آزمون دانت dunnett که تنها پس از معنی دار بودن F قابل استفاده اند، آزمون دانکن را همیشه حتی وقتی F معنی دار نیست می توان به کار برد.

برای آشنایی بهتر با روند مقایسه چندگانه دانکن (duncan) در نرم افزار SPSS مثال ارائه شده در تحلیل واریانس یک طرفه را در نظر می گیریم.
همانگونه که در مقاله تحلیل واریانس یک طرفه مشاهده شد میانگین های گروه ها در جامعه یکسان نمی باشد و حداقل یکی از گرو ه ها با بقیه فرق می کند حال به روش چند دامنه ای دانکن (duncan) قصد داریم بررسی کنیم چه گروه های با یکدیگر تفاوت دارند.
برای به دست آوردن روند مقایسه چندگانه دانکن (duncan) از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Analyze > campare means > one-way anova  

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan) در spss

در کادر گفتگوی one-way anova متغیر x را در قسمت dependent list و متغیر factor را در قسمت factor وارد می کنیم. و گزینه post Hoc را انتخاب می کنیم
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan) در spss

در کادر گفتگوی one-way anova: post Hoc multiple comparisons گزینه duncan را انتخاب می کنیم. و در قسمت سطح معنی داری significance level که در اینجا 0.05 در نظر گرفته ایم را وارد می کنیم و سپس با انتخاب continue و ok
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan) در spss

نتایج زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس روندهای مقایسه چندگانه روش چند دامنه ای دانکن (duncan) در spss

همانگونه که از جدول فوق مشخص است میانگین های تیماری
1 و 5
2 و 3
با هم برابرند.

با توجه به نتایج به دست آمده گروه های زیر در سطح معنی داری 0.05 با هم اختلاف دارند
گروه های
1و 2
1و 3
1 و 4
2 و 4
2و 5
4و 3
3 و 5
4و 5
با هم اختلاف دارند.

دریافت فایل pdf

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir