آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

ما باید داده های خود را برای تجزیه و تحلیل در این بخش وارد نماییم. آشنایی با محیط data view

در این پنجره:

سطرها به عنوان موارد و عناصر نمونه یا جامعه هستند. بنابراین برای هر پرسشنامه یا هر مورد آزمایش یک سطر داریم.

ستون ها: ستون ها نشان دهنده ی متغیرهای آزمایش، فاکتورها، کدهای جداکننده موارد یا عناصر و غیره هستند. [ در هر مبحث آماری نحوه ی وارد کردن داده ها به شما نشان داده می شود]

سلول ها یا خانه ها: محل تلاقی سطرها و ستون ها یک سلول یا خانه نامیده می شود که داده ( مشاهده) مربوطه در آن قرار می گیرد.

مثال:

اگر در تحقیقی از 100 نفر سن، سطح تحصیلات و جنسیت مورد پرسش قرار گرفته باشد پس از وارد کردن داده ها 100 سطر (ردیف) و سه ستون داریم. که مشاهدات مربوط به هر فرد در یک سطر قرار می گیرد به عنوان نمونه دو پرسشنامه زیر را مشاهده نمائید.

پرسشنامه 1:

جنسیت:  مرد×   	زن
سطح تحصیلات:
زیر دیپلم فوق دیپلم× لیسانس و بالاتر
سن: 26 سال

پرسشنامه 2:

جنسیت:  مرد   	زن×
سطح تحصیلات:
زیر دیپلم فوق دیپلم لیسانس و بالاتر×
سن: 28 سال

داده ها باید به صورت زیر وارد نرم افزار شود:

جنسیت سطح تحصیلات سن
مرد فوق دیپلم 26
زن لیسانس و بالاتر 28

همان گونه که مشاهده می شود مشاهدات ( داده ها، اطلاعات) مربوط به هر مورد ( در اینجا فرد) در یک سطر قرار می گیرد. [ اگر در وارد کردن داده ها به این مورد توجه نکنیم کل تحقیق و نتایج آن نامعتبر است]

حال اگر قصد داشته باشیم جدول اطلاعات فوق را وارد نرم افزار spss نماییم باید:

  • به هر متغیر نامی اختصاص دهیم
  • برای داده های اسمی و رتبه ای کد تعریف نموده و کدهای مربوطه را برچسب گذاری کنیم
  • مقیاس های هر متغیر را تعریف کنیم.

برای توضیح در مورد چگونگی انجام موارد فوق به بخش آشنایی با محیط Variable view مراجعه کنید.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir