آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - جدول متقاطع .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل demo است.
در این فایل عوامل موثر بر خرید افراد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. متغیرهای مالکیت دستگاه دیجیتالی (ownpda)، میزان درامد افراد به صورت طبقه بندی شده (inccat) و سطح تحصیلات (ed) مورد استفاده قرار می گیرد.

جدول متقاطع رابطه میان دو یا چند متغیر رسته ای را نشان می دهد و اندازه جدول با توجه به تعداد طبقات متغیرها تعین می شود.
سلول های جدول یک ترکیب منحصر به فرد از مقادیر متغیرها ارایه می کند.
برای مثال اگر قصد داشته باشیم رابطه بین میزان درامد و مالکیت دستگاه دیجیتالی PDA را بررسی کنیم ابتدا از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Analyze > Descriptive statistics > crosstabs  

کادر گفتگوی crosstabs باز می شود و مانند شکل زیر در قسمت سطر (Rows) متغیر درآمد inccat و در قسمت ستون (columns) متغیر مالکیت دستگاه دیجیتالی ownpda را وارد کرده و بر ok کلیک می کنیم.
روش به دست آوردن جدول متقاطع در نرم افزار spss
جدول زیر به دست می آید که هر سلول آن تعداد مواردی که ترکیب متغیرها رخ داده است را نشان می دهد برای مثال
روش به دست آوردن جدول متقاطع در نرم افزار spss
برای مثال 231 نفر در سطح درآمدی 50 تا 74 دلار قرار گرفته و مالک PDA هستند.
با توجه به این مقادیر می توان به وجود یا عدم وجود رابطه میان متغیرها پی برد ولی اغلب اوقات نتیجه گیری در مورد رابطه ی بین متغیرها از طریق نگاه کردن به جدول مشکل است.
این حقیقت که تعداد مالکیت در سطح درآمدی 25-49 دلار دو برابر تعداد مالکیت PDA در سطح درآمد زیر 25 دلار است خیلی معنی دار نیست زیرا تعداد افرادی که در سطح درآمدی 25 - 49 دلار قرار گرفته اند نیز تقریبا دو برابر سطح درآمدی زیر 25 دلار است.
درصد های ردیف و ستون:
برای اینکه بتوانیم دو جامعه را با هم مقایسه کنیم لازم است که تعداد اعضای هر دو جامعه با هم برابر باشد بنابراین برای مقایسه دقیق لازم است که نسبت مشاهدات را مقایسه کنیم. در spss این امکان وجود دارد که درصدها را برحسب سطر، ستون یا کل جدول مشاهده نماییم؛ ولی در انتخاب درصد مورد نظر باید دقت نمود و موردی را انتخاب کنیم که قابل تفسیر و مفید باشد. مثلا در مثال فوق قصد داریم مالکیت را در سطح درآمدهای مختلف مقایسه کنیم. ( اثر درآمد بر مالکیت) بنابراین لازم است که درصد را بر حسب درآمد حساب کنیم تا قادر به مقایسه سطح درآمد های مختلف باشیم.

کدام درصد را محاسبه کنیم سطر یا ستون؟
در ابتدا باید تعیین کنیم کدام یک از درصد ها پاسخ سوال مورد بررسی را می دهد. در صورتی که بتوانیم یکی از متغیرها را به عنوان متغیر وابسته و دیگری را به عنوان متغیر مستقل در نظر بگیریم این کار به سادگی امکان پذیر است.
متغیر مستقل متغیری است که تصور می شود بر روی متغیر دیگر ( متغیر وابسته ) اثر می گذارد.
در مثال مورد بررسی تصور می شود درآمد بر مالکیت اثر می گذارد. زمانی که بتوانیم یکی از متغیرها را به عنوان متغیر مستقل در نظر بگیریم آن گاه درصدها را به گونه ای حساب می کنیم که جمع در صد ها در هر یک از حالات متغیر مستقل برابر 100 درصد شود. با این کار تمام حالات متغیر مستقل همسان شده و می توانیم آن ها را با هم مقایسه کنیم.
برای به دست آوردن درصد در کادر گفتگوی Crosstabs بر روی گزینه cells کلیک می کنیم. کادر گفتگوی Crosstabs: Cells Display شکل زیر باز می شود.
روش به دست آوردن جدول متقاطع در نرم افزار spss
در قسمت Percentages گزینه Row (چون درآمد در سطر قرار گرفته است) را انتخاب و سپس به ترتیب بر روی گزینه های continue و ok کلیک می کنیم.
روش به دست آوردن جدول متقاطع در نرم افزار spss
با توجه به جدول می بینیم که با افزایش سطح درآمد مالکیت نیز افزایش یافته است. (از 16.3 درصد تا 25 درصد) بنابراین به صورت شهودی رابطه ای بین دو متغیر درآمد و مالکیت PDA مشاهده می شود. ولی آیا دلیل قانع کننده ای برای اینکه رابطه ی موجود حقیقی است و ناشی از تصادف و خطا نیست وجود دارد؟

مطالب مرتبط
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir