آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آشنایی با محیط spss .
.
 

تبدیل داده ها، یا مقادیر متغیرها را تغیر می دهد یا متغیر جدیدی را ایجاد می کند.
compute مقادیر داده ها را بر اساس یک عبارت دقیق محاسبه می کند، با این گزینه هر کاری می توانیم انجام دهیم می توانیم مقادیر یک متغیر را در تمام نمونه ها صفر کنیم یا با استفاده از مقادیر سایر متغیرها می توانیم عبارت دقیقی را محاسبه کنیم.
می توانیم مقادیر محاسبه شده را در یک متغیر جدید ثبت کنیم یا آنها را در متغیر موجود به جای مقادیر قبلی ثبت کنیم. همچنین می توانیم محاسبات را بر اساس یک عبارت شرطی به صورت انتخابی انجام دهیم.
برای محاسبه متغیر جدید از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

transform > compute variable 

  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : تبدیل داده ها: محاسبه متغیرها در نرم افزار SPSS

کادر گفتگوی compute variable نتایج به دست آمده از یک عبارت (numeric Experssion) را در همه نمونه ها در یک متغیر هدف (target variable) قرار می دهد.

  آموزش نرم افزار اس پی اس اس : تبدیل داده ها: محاسبه متغیرها در نرم افزار SPSS

متغیر هدف می تواند یک متغیر جدید یا یک متغیری که از قبل وجود داشته( در این حالت مقدار جدید جایگزین مقدار قبلی می شود) باشد.
در قسمت compute کارهای مختلفی می توان انجام داد می توان نمرات استاندارد یک متغیر را محاسبه کرد، می توان از یک متغیر لگاریتم گرفت، تابع توزیع تجمعی را محاسبه کرد یا حتی محاسبات خیلی پیچیده انجام داد.
نکته: نرم افزار SPSS بر خلاف اکسل، فرمول های محاسبه داده ها را نگه نمی دارد و به طور خودکار آنها را بروز رسانی (تجدید) نمی کند به عنوان مثال اگر ما متغیری را که در محاسبه متغیر جدید استفاده کرده ایم تغیر دهیم، متغیر جدید تغییر نخواهد کرد.
همانگونه که در کادر گفتگوی compute variable مشاهده می شود ما باید نام متغیر جدید ( که می تواند یکی از متغیر های موجود در صفحه داده ها نیز باشد) را در قسمت متغیر هدف (target variable) وارد کنیم و تابعی که قصد محاسبه ی آن را داریم با استفاده از فرمول ها یا عملگرهای موجود در کادر گفتگو یا تایپ آنها، وارد قسمت numeric Experssion کنیم و در پایان بر کلید ok کلیک کنیم. متغیر جدید محاسبه و در صفحه داده ها قرار می گیرد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir