آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - جدول متقاطع در نرم افزار spss
.
 

کانال تلگرام آموزش آمار

در فصل های 2 و 3 در مورد تعداد پاسخ ها و ویژگیهای آماری متغیرهای کمی مانند سن در زیرگروه های مختلف نمونه بحث کردیم.
اگر قصد داشته باشیم رابطه بین دو متغیر کیفی را به دست آوریم دیگر از روند Means و Explore نمی توانیم استفاده کنیم زیرا میانگین گرفتن از یک متغیر کیفی مانند رنگ چشم یا دین بی معناست. وقتی بخواهیم رابطه بین دو متغیر کیفی را بررسی کنیم از جدول متقاطع Crosstabulation استفاده می کنیم.
جدول متقاطع جدولی است که برای نمایش تعداد ترکیب های مختلف مقادیر دو یا چند متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال می توان تعداد مردان و زنان طرفدار جناح های مختلف سیاسی را به دست آورد.
در این فصل موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرد.

  • چگونه می توان رابطه بین دو متغیر رسته ای را بررسی نمود؟
  • جدول متقاطع چیست؟
  • چه مواردی را در جدول متقاطع می توان محاسبه نمود و چگونه؟
  • متغیر وابسته و مستقل چیست؟
  • آیا نمودارهای گرافیکی برای نمایش جدول متقاطع وجود دارد؟

دانلود فیلم آموزشی شمارش پاسخ ها جدول متقاطع آزمون استقلال در نرم افزار SPSS