آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss بررسی توزیع ها در نرم افزار spss
.
 

کانال تلگرام آموزش آمار

در خیلی از مطالعات لازم است که علاوه بر به دست آوردن آماره های مختلف در زیر گروه های نمونه توزیع مشاهدات را نیز بررسی کنیم.
انتخاب آنالیز آماری مناسب در مورد یک مساله به فرض هایی که در مورد توزیع متغیرهای آن در نظر می گیریم بستگی دارد.
در اکثر تحلیل های آماری یکی از فرض های اساسی نرمال بودن توزیع مشاهدات می باشد.
همچنین در خیلی از موارد مانند طرح آزمایش و ... لازم است که توزیع مشاهدات را در گروه های مختلف بررسی نماییم.
در فصل قبل برای به دست آوردن شاخص های مختلف آماری در زیر گروه های نمونه از منوی Means استفاده کردیم و در این فصل برای ارزیابی هر یک از گرو ه ها با جزییات بیشتر و همچنین بررسی توزیع مشاهدات نمونه از روند Explore استفاده می کنیم.
در این فصل موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرد.

  • مقادیر انتهایی چیست و چگونه می توان آنها را به دست آورد؟
  • نمودار جعبه ای چیست؟
  • طول مستطیل در نمودار جعبه ای بیانگر چیست؟
  • میانه و چارک های 25 و 75 در نمودار جعبه ای چگونه نمایش داده می شود؟
  • نمودار ساقه و برگ چیست و چه مطالبی از آن استنباط می شود؟
  • تفاوت نمودار ساقه و برگ با هیستوگرام چیست؟
  • چگونه می توان نرمال بودن مشاهدات را بررسی نمود؟
  • چگونه می توان نرمال بودن گروه های نمونه را بررسی نمود؟