آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss مقایسه گروه ها و زیرگروه ها در نرم افزار spss
.
 

کانال تلگرام آموزش آمار

در خیلی از مطالعات لازم است که شاخص های مختلف آماری را در گروه های مختلف نمونه به دست آورده و مقایسه نمود.
برای مثال اگر بخواهیم میزان حقوق دریافتی مردها و زن های یک سازمان را به دست آورده و مقایسه کنیم.
یا میزان درامد را در سطوح مختلف تحصیلات مقایسه کنیم.
در این موارد دیگر از منوهای Frequencies و Descriptives نمی توان استفاده کرد
برای به دست آوردن شاخص های مختلف آماری در زیر گروه های نمونه از منوی Means استفاده می کنیم.
زمانی که قصد داریم مقادیر و توزیع یک متغیر کمی ( مانند حقوق) را در حالتهای مختلف یک متغیر رسته ای ( طبقه ای) ( مانند جنسیت) بررسی و مقایسه کنیم از روند Means استفاده می کنیم.
در این حالت متغیر کمی را به عنوان متغیر وابسته و متغیر رسته ای به عنوان متغیر مستقل در نظر می گیریم.
برای بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر رسته ای از تحلیل گسسته ( در مقالات بعدی بررسی می کنیم) استفاده می شود.
در این فصل موارد زیر مورد مطالعه قرار می گیرد.

  • زیر گرو ه های نمونه چیست؟
  • چرا شاخص های آماری را در زیر گروه های نمونه به دست می آوریم؟
  • چگونه می توان میانگین زیر گرو های نمونه را رسم کرد؟
  • چگونه می توان انحراف معیار زیر گروه های نمونه را رسم کرد؟ و ....