آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - خلاصه کردن مشاهدات
.
 

کانال تلگرام آموزش آمار

اولین فعالیت پس از جمع آوری و وارد کردن داده ها، خلاصه کردن آنها است.
ولی چگونه می توان پاسخ خای مختلفی که اشخاص به یک سوال می دهند را خلاصه نمود؟
آیا یک روش واحد برای خلاصه کردن داده ها وجود دارد یا داده های مختلف را به روش های متناسب باید خلاصه کرد؟
اگر از افراد جنس آنها را پرسیده باشیم شمارش زن ها و مردها یک روش مناسب است ولی اگر درآمد افراد مورد پرسش قرار گرفته باشد آیا تعداد افراد در هر یک از مقادیر درآمد روش مناسبی است؟