آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss شمارش پاسخ ها - خلاصه کردن مشاهدات .
.
 

اطلاعاتی که در این بخش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند از فایل contact که یک مجموعه داده ی فرضی است می باشد و در ان مسئله مورد مطالعه لیست معاملات برای یک گروه از بازاریابها است و شرکت های مورد معامله در پنج حوزه فعالیت می کنند.
برای به دست آوردن شاخص های مرکزی و پراکندگی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.

Analyze > Descriptive statistics > Frequencies  

کادر گفتگوی Frequencies باز می شود و مانند شکل زیر متغیر amount of last sale (متغیر مورد نظر) را انتخاب
به دست آوردن شاخص های مرکزی و پراکندگی در نرم افزار spss
و با کلیک بر گزینه statistics کادر گفتگوی frequencies: statistics شکل زیر باز می شود.
به دست آوردن شاخص های مرکزی و پراکندگی در نرم افزار spss
در قسمت central tendency:
با فعال کردن گزینه های mean, median, mode به ترتیب شاخص های مرکزی میانگین، میانه و مد را محاسبه می کنیم.
در قسمت dispersion:
با فعال کردن گزینه های standard deviation, variance, range به ترتیب شاخصهای پراکندگی؛ انحراف معیار، واریانس و دامنه تغیرات به دست می آید.
در قسمت percentile values:
گزینه quartiles چارک ها را حساب می کند.
برای به دست آوردن صدک های مورد نظر در قسمت percentile(s) صدک مورد نظر را نوشته دکمه add را می زنیم در شکل فوق برای نمونه دو صدک 15 و 36 را وارد نموده ایم.

با توجه به جدول زیر میانگین، میانه و مد برای متغیر فروش به ترتیب 55.45، 24 و 8 به دست آمده است. البته با توجه به توضیحات زیر جدول متوجه می شویم که متغیر مورد نظر چند نمایی است و نرم افزار کوچکترین مقدار را نمایش داده است.
به دست آوردن شاخص های مرکزی و پراکندگی در نرم افزار spss
انحراف معیار، واریانس و دامنه تغیرات برای متغیر فروش به ترتیب 103.94، 10803.4 و 770.5 به دست آمده است
چارک ها به ترتیب برابر 12، 24 و 52.875 است.
صدک 15 برابر 8.825 و صدک 36 برابر 17.34 است.
در کادر گفتگوی frequencies: statistics گزینه های دیگری نیز وجود دارد که در زیر توضیح می دهیم.
در قسمت percentile values: با فعال کردن گزینه cut points for equal groups و نوشتن یک عدد می توانیم داده ها را به تعداد آن عدد به گروه های مساوی تقسیم کنیم. مثلا با نوشتن عدد 5 صدک 20، 40، 60 و 80 ارائه می شود.
در قسمت dispersion:
گزینه minimum و maximum به ترتیب کوچکترین و بزرگترین مشاهده را محاسبه می کند.
گزینه S.E. Mean خطای معیار
S.E. Mean خطای معیار
را محاسبه می کند.
در قسمت central tendency:
گزینه sum مجموع مشاهدات را ارائه می کند.
گزینه value are group midpoint را زمانی فعال می کنیم که مشاهدات نقاط میانی باشند.
در قسمت distribution دو گزینه چولگی skewness و کشیدگی kurtosis وجود دارد که در مقاله های بعدی به طور کامل بررسی می کنیم.


فیلم آموزشی محاسبه آمار توصیفی در نرم افزار spss

مبلغ قابل پرداخت 3,000 تومان
مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir