آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

قبل از مطالعه این قسمت مطالعه مقاله زیر مفید است.

 • جامعه های چند جمله ای چیست؟
 • برای توضیح بهتر مثال زیر را در نظر می گیریم.
  مثال: یک مهندس راه آهن می خواهد آزمون کند که آیا خرابی های یاتاقان بر حسب فصل، به نسبت مستقیم با حجم ترافیک راه آهن تغیر می کند یا عوامل دیگری نیز در آن دخالت دارند. او نسبت خرابیها در طول چند سال گذشته بر حسب فصول سال را به صورت زیر به دست آورده است.
   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS
  اگر نسبت های ترافیک در سال به صورت زیر باشد این ادعا را آزمون می کنیم. ( آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS =0.05)
   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS
  ابتدا لازم است داده ها را وارد نرم افزار SPSS کنیم. در این مثال داده ها به صورت شمارش شده و جدول آماده هستند بنابراین داده ها را به صورت زیر وارد نرم افزار SPSS می کنیم.
   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS
  متغیر x فصل و f مقادیر مشاهده شده هستند.
  حال مانند آنچه در قسمت وزن دار کردن مشاهدات در نرم افزار SPSS گفته شد داده ها را به صورت زیر وزن دهی می کنیم.
  برای وزن دار کردن مشاهدات از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  Data > weight cases 
  کادر گفتگوی weight cases باز می شود و در قسمت weight cases by متغیر وزن در این مثال f را وارد می کنیم.
   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS
  و سپس کلید ok را انتخاب می کنیم. اکنون برای انجام آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
  Nonparametric test > chi-square  

   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS
  کادر گفتگوی chi-square test باز می شود و متغیر مورد نظر ( در این مثال x ) را در قسمت test variable list وارد می کنیم و فرض های مربوطه را به ترتیب در قسمت Expected values نوشته و با زدن کلید add به لیست مورد نظر اضافه می کنیم. و در پایان دکمه ok را انتخاب می کنیم.
   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS
  جدول زیر به دست می آید.
   آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمون فرض نسبت های جامعه ی چند جمله ای در نرم افزار SPSS
  در این جدول مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار همچنین مقدار آماره آزمون خی دو 9.121 و احتمال معنی داری 0.028 ارائه شده است و با توجه به اینکه این مقدار کوچکتر از 0.05 است بنابراین فرض صفر رد می شود یعنی خرابی های یاتاقان در هر فصل کاملا با حجم ترافیک سازگار نیست و عوامل دیگری نیز برآن تاثیر می گذارند

  نکته:
  حتما باید مقادیر مورد آزمون به ترتیب وارد نرم افزار شود .

  سوال:
  اگر مجموعه داده ها به صورت خام و پرسشنامه ای باشد به چه شکل می توانیم این آزمون را انجام دهیم؟


  برای مطالعات نظری به مقالات زیر مراجعه کنید.
 • جامعه های چند جمله ای چیست؟
 • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
  http://amar.ibep.ir