آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss رسم نمودارها .
.
 
برای آشنایی بهتر با روند رسم نمودار اثر متقابل طرح های عاملی در نرم افزار SPSS مثال ارائه شده در تحلیل واریانس طرح های عاملی را در نظر می گیریم.
برای رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی از منوها موارد زیر را انتخاب می کنیم.
Analyze > General linear model > univariate  

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودارها:  تحلیل واریانس رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در spss

در کادر گفتگوی univariate متغیر x را در قسمت dependent variable و متغیرهای takhliyeh و voltazh را در قسمت fixed factor(s وارد می کنیم. و گزینه plots را انتخاب می کنیم
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودارها:  تحلیل واریانس رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در spss

در کادر گفتگوی univariate: profile plots در قسمت Horizontal Axis متغیر takhliyeh و در قسمت Separate Lines متغیر voltazh را وارد و روی دکمه add کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودارها:  تحلیل واریانس رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در spss

متغیر ها به لیست اضافه می شوند سپس بر روی دکمه continue و ok کلیک می کنیم.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودارها:  تحلیل واریانس رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در spss

نمودار زیر به دست می آید.
 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : رسم نمودارها:  تحلیل واریانس رسم نمودار اثر متقابل در طرح های عاملی آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در spss

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir