آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

برای آشنایی بهتر با روند تحلیل واریانس طرح های بلوکی تصادفی شده در نرم افزار SPSS مثال زیر را در نظر می گیریم.
چهار نوع لاستیک A, B, C, D در اختیار داریم و می خواهیم دوام آنها را بررسی و تعیین کنیم که کدام یک پس از طی مسافت 20000 مایل کمترین میزان ساییدگی را دارد برای آزمایش چهار خودرو در نظر می گیریم و آزمایش را به گونه ای طراحی می کنیم که به طور تصادفی روی هر خودرو از هر نوع لاستیک یک حلقه امتحان شده باشد این روش (بلوک بندی) روش بسیار مفید برای تقلیل خطای آزمایش است. داده های زیر ( میزان ساییدگی آج) به دست می آید.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس طرح های بلوکی تصادفی شده آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در spss

فیلم آموزشی تحلیل واریانس طرح بلوکی کامل تصادفی شده

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir