آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی آموزش نرم افزار spss آزمودن فرضیه ها .
.
 

تحلیل واریانس (آنالیز واریانس) روشی آماری است که برای آزمون فرضیه و مقایسه دو یا چند میانگین جامعه استفاده می کنیم.
برای استفاده از تحلیل واریانس، گروه های مورد بررسی باید نمونه های تصادفی از جامعه های نرمال با واریانس های برابر باشند.

برای آشنایی بهتر با روند تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS مثال زیر را در نظر می گیریم.
مهندسی کشاورز علاقه مند به ماکسیمم سازی میزان باروری نوعی بذر گندم است. او گمان می کند که کود نیترات آمونیوم در میزان باروری موثر است و بنابراین او پنج سطح 0، 4، 6، 8 و 10 درصد از کود نیترات آمونیوم را به کار می برد و تصمیم می گیرد در هر سطح 5 تکرار داشته باشد. داده های زیر ( میزان محصول بر حسب تن) به دست می آید.

 آموزش نرم افزار اس پی اس اس : آزمودن فرضیه ها:  تحلیل واریانس یک طرفه آنالیز واریانس برابری میانگین چند جامعه مستقل در spss

دانلود فیلم آموزشی تحلیل واریانس یک طرفه

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir