آموزش نرم افزار spss.
آموزش نرم افزار eviews.
آموزش نرم افزار minitab.
آموزش نرم افزار stata.
آموزش نرم افزار sas.

 
آموزش آمار آموزش نرم افزار های آماری و اقتصادی تجزیه و تحلیل داده های آماری ارتباط با ما
.
 

در قسمت آموزش نرم افزار spss به آموزش نرم افزار spss و چگونگی تحلیل داده های آماری مختلف در این نرم افزار می پردازیم.

فصل اول: آشنایی با محیط spss

فصل دوم: شمارش پاسخ ها - خلاصه کردن مشاهدات فصل سوم: مقایسه گروه ها و زیرگروه ها فصل چهارم: بررسی توزیع ها فصل پنجم: شمارش پاسخ ها - جدول متقاطع فصل ششم: آزمودن فرضیه ها فصل هفتم: تجزیه و تحلیل رگرسیون ضمیمه اول: رسم نمودارها

در قسمت آموزش نرم افزار eviews به آموزش نرم افزار eviews و چگونگی تحلیل داده های آماری و اقتصادی مختلف در این نرم افزار می پردازیم.

فصل اول: آشنایی با محیط Eviews

فصل دوم: آزمودن فرضیه ها در Eviews فصل سوم: تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار ایویوز Eviews

در قسمت آموزش نرم افزار minitab به آموزش نرم افزار minitab و چگونگی تحلیل داده های آماری و اقتصادی مختلف در این نرم افزار می پردازیم.

فصل اول: آشنایی با محیط minitab

فصل دوم: آزمودن فرضیه ها فصل سوم: تجزیه و تحلیل رگرسیون فصل چهارم : بررسی توزیع ها

در قسمت آموزش نرم افزار stata به آموزش نرم افزار stata و چگونگی تحلیل داده های آماری و اقتصادی مختلف در این نرم افزار می پردازیم.

فصل اول: آشنایی با محیط stata

فصل دوم: آزمودن فرضیه ها در stata فصل سوم: تجزیه و تحلیل رگرسیون در نرم افزار stata

در قسمت آموزش نرم افزار sas به آموزش نرم افزار sas و چگونگی تحلیل داده های آماری و اقتصادی مختلف در این نرم افزار می پردازیم.

فصل اول: آشنایی با محیط sas