آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

برای بررسی ثابت بودن واریانس مدل رگرسیونی راه های مختلفی وجود دارد که در زیر به معرفی بعضی از این روش ها می پردازیم.

  1. باقیمانده های استاندارد شده را در مقابل مقادیر پیش بینی شده رسم می کنیم اگر الگوی مشاهده نشود و باقیمانده ها به صورت تصادفی اطراف خط افقی صفر پراکنده شده باشند می توانیم بگوییم واریانس ثابت است
    نباید شکل خاصی ( مثلا قیفی) باشد و باید کاملا یکنواخت باشد.

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir