آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

در مطالعه رابطه ی بین دو متغیر، اولین قدم منطقی، رسم داده ها به صورت نقاطی بر روی یک صفحه نمودار است. شکل حاصل که نمودار پراکنش (scatterplot) نامیده می شودچگونگی خوشه ای شدن نقاط در اطراف یک خط مستقیم یا یک نوع منحنی مشخص را نشان می دهد و نیز برداشتی عینی از میزان پراکندگی داده ها پیرامون خط یا منحنی فراهم می کند.
بنابراین با استفاده از نمودار پراکنش می توانیم رابطه ی بین دو متغیر را بررسی کنیم. مثل رابطه بین حقوق اولیه و معدل نمرات دانشگاه، وزن و کلسترول یا پاداش مدیر عامل و سود شرکت.
نمودار پراکنش یکی از بهترین راه های جستجوی روابط یا الگو ه های مختلف بین چند متغیر می باشد. فهم ان آسان بوده و اطلاعات زیادی در مورد داده ها در اختیار می کذارد.
همیشه باید ابتدا داده ها را نمودار کرد و سپس در مورد روش مناسب خلاصه کردن آنها فکری نمود.
آیا فرق می کند کدام متغیر را در محور X و کدام متغیر را در محور Y نمودار کنیم؟
اگر یکی از متغیر ها را به عنوان متغیر وابسته و دیگری را به عنوان متغیر مستقل در نظر بگیریم معمولا مرسوم است که متغیر وابسته را در محور Y نمایش می دهیم. برای مثال اگر بخواهیم حقوق و سنوات تحصیلی را نمودار کنیم حقوق را در محور Y قرار می دهیم زیرا حقوق می تواند وابسته به سنوات تحصیلی باشد.
از روی نمودار پراکنش چه چیزهایی متوجه می شویم؟
- اولین چیزی که باید به آن توجه نمود این است که آیا بین نقاط الگوی خاصی وجود دارد یا اینکه نقاط به صورت تصادفی بر روی نمودار پراکنده شده اند.

   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : نمودار پراکنش چیست؟ scatterplot
همانگونه که از شکل فوق مشخص است نقاط به صورت نزولی حول یک خط قرار می گیرند
- از روی نمودار پراکنش می توانیم مشخص کنیم که آیا نمونه هایی وجود دارند که دارای ترکیب غیر معمولی از مقادیر دو متغیر باشند. اگر چنین نقاطی وجود داشت باید بررسی گردد تا مطمئن شویم واقعا صحیح است.

  • رسم نمودار پراکنش در نرم افزار spss
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir