آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

در بسیاری از زمینه های بررسی علمی، تغیرات اندازه های آزمایشی یک متغیر، به طور وسیعی به سبب متغیرهای وابسته ی دیگری است که مقادیر آنها در جریان آزمایش تغیر می کنند. بنابراین با وارد کردن این متغیرها در تجزیه و تحلیل آماری می توانیم از طبیعت رابطه ی این متغیرها مطلع شویم و نتایج صحیح تری به دست آوریم.
از نقطه نظر دیگر هم بررسی رابطه ی بین متغیرها مهم است بدین معنا که مقدار یک متغیر را می توان از روی مشاهدات سایر متغیرها پیش بینی و یا حتی کنترل کرد و به وسیله ی دستکاری عاملهای نافذ بهینه ساخت.
تجزیه و تحلیل رگرسیون قسمتی اصلی از روشهای آماری است که در ارتباط با فرمولبندی مدل های ریاضی است، مدل هایی که تعیین کننده ی شکل روابط بین متغیر هاست.
تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از این رابطه های مدل بندی شده، با پیش بینی و سایر استنباط های آماری سرو کار دارد.
مطالعه روابط میان متغیرها در زمینه های زیادی از فعالیتهای علمی متداول است.
مدیر تبلیغات یک شرکت تجاری علاقمند به شناخت رابطه ی بین پول خرج شده برای تبلیغات و افزایش فروش است.
مسئله مورد توجه در رادیوتراپی، موضوع میزان صدمه به سلولها در اثر مدت و شدت قرار گرفتن در معرض اشعه است.
اگر بودجه تحقیقات دو برابر شود چقدر می توان انتظار داشت که فروش افزایش پیدا کند؟ با افزایش مصرف چربی غذا، سطح کلسترول چقدر افزایش پیدا می کند؟ بر اساس سود خالص، قیمت فروش محصولات یک شرکت چقدر باید باشد؟ برای پاسخ دادن به این سوالات و سوالات مشابه ابتدا باید وجود رابطه ی بین دو متغیر را تعیین و سپس نوع رابطه را توصیف کرد.
در بررسی رابطه بین دو متغیر قدم اصلی ابتدا رسم کردن نموداری از مقادیر است. با رسم یک نمودار پراکنش می توانیم بگوییم که آیا بین مقادیر دو متغیر الگویی مشاهده می شود یا نقاط مربوط به آن به صورت تصادفی پخش شده اند.

    آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : رگرسیون چیست؟ و هدف از تجزیه و تحلیل رگرسیون چیست؟
اگر الگویی مشاهده کردیم می توانیم رابطه ی کلی مشاهده شده را به کمک مدلهای ریاضی نمایش دهیم. برای مثال اگر نقاط روی یک نمودار؛ اطراف یک خط راست جمع شده باشند رابطه ی بین آنها را می توانیم با پیدا کردن معادله آن خط نمایش دهیم، به همین ترتیب اگر به نظر برسد منحنی خاصی می تواند نقاط داده ها را خوب نشان دهد می توانیم معادله آن منحنی را پیدا کنیم.

  • رابطه ی بین دو متغیر
  • مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
    http://amar.ibep.ir