آموزش آمار آموزش تجزیه و تحلیل آماری آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون .
.
 

قبل از مطالعه این قسمت مطالعه تفاوت میانگین پاسخ و پاسخ چیست؟ توصیه می شود.
اگر بخواهیم پاسخ را برای یک مورد خاص جامعه برای مقدار معین x* برآورد کنیم از معادله رگرسیونی برازش شده

  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x
استفاده می کنیم.
در این حالت خطای معیار برآورد شده (پراکندگی-واریانس) از رابطه ی زیر به دست می آید
  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x
که در آن se انحراف معیار خطای نمونه است.
  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x
برای به دست آوردن یک فاصله اطمینان (1-   آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x ) درصد برای پاسخ داریم.
  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x

مثال:
با توجه به مثال قسمت روش حداقل مربعات خطا اطلاعات زیر رارا داریم
  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x
و
  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x
اگر x=2.5 باشد پاسخ را پیش بینی کرده و یک فاصله اطمینان 95 درصد برای آن به دست آورید.
حل:
پیش بینی یک تک پاسخ برابر
  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x
است و برای به دست آوردن فاصله اطمینان 95 درصد داریم.
  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x
و بنابراین
  آموزش تجزیه و تحلیل رگرسیون : پیش بینی پاسخ برای یک مقدار معین x

مجله اینترنتی آموزش آمار و احتمال
http://amar.ibep.ir